Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Ansvarlig virksomhet: (Nye) Moss kommune (sammenslåing av dagens Moss og Rygge kommuner, fra 1.1.2020)

Om prosjektet

Moss kommune har på kort tid opplevd 80 prosent økning i antall yngre brukere med lettere grader av utviklingshemming i kombinasjon med utfordringer innen rus-/psykiatrifeltet. På sikt vil kommunen trenge 40 nye ansatte dersom de skal fortsette å levere tjenesten som i dag. En gjennomgang av kommunens tjenester for funksjonshemmede, viste også at kommunen har behov for å jobbe med organiseringen av tjenestene til denne brukergruppen for å løfte den opplevde kvaliteten. Kommunen står med andre ord overfor en utfordring de er nødt til å løse på nye måter.

Prosjektet har også potensial til å være referanseprosjekt for andre kommuner med tilsvarende utfordringer. Erfaringen fra arbeidet med StimuLab, og annet innovasjonsarbeid i kommunal sektor, viser nemlig at det er store utfordringer knyttet til skalering av gode resultater og implementerte løsninger fra en kommune/sektor til en annen gjennom prosjektet i Moss kommune kan StimuLab teste ut om det er mulig å lage fellesløsninger og/eller utvikle verktøy flere kommuner kan bruke for å løse tilnærmingsvis like utfordringer. StimuLab mener det ligger overbevisende innovasjons- og gevinstpotensial i dette prosjektet.

Problemstillingen handler både om hvordan tilby bedre tjenester til en voksende brukergruppe, samtidig som man reduserer kostnadene. Dette er en utfordring alle kommuner står overfor.