Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist
Gnist_DOGA_kompetansedel_enkel.png

Foto: DOGA

Gnist kompetanse gir en innføring i grunnleggende teoretiske og praktiske aspekter for bærekraftig og innovativ stedsutvikling. De tre første modulene er heldigitale, og følger fasene som karakteriserer en helhetlig og lokalt forankret stedsutviklingsprosess. Modulene bygger derfor på hverandre der hver modul utgjør en byggestein: innsikt — kunnskap — handling.
Den fjerde og avsluttende modulen tilrettelegger for faglig diskusjon og idéutveksling mellom deltagerne, både fysisk og digitalt på DOGA i desember.

I løpet av modul en til tre vil det bli anledning til å anvende kunnskapen til å formulere og jobbe med et eget case i egen kommune. Våre modulansvarlige og vi på DOGA vil være tilgjengelige for veiledning og sparring underveis.

Vi vil tilby en egen mal som gjør det lettere å jobbe parallelt med kurset slik at caset kan benyttes som grunnlag for en god søknad til Gnist løsninger. Har du allerede en idé så beskriv det gjerne i påmeldingsskjemaet.

Modul 1 INNSIKT: Systemendring gjennom design

Modulen åpnes tirsdag 12. oktober. Les mer om opplegg og oppbygning under Praktisk informasjon.

Hvordan kan kommunens tjenester skape begeistring og være noe som tiltrekker nye innbyggere? Hvordan kan våre offentlige tjenester fortsette å levere kvalitet i møte med ressursknapphet eller fraflytting? Hvordan ha begge disse spørsmålene i hodet samtidig?

Å utvikle tjenester er en komplisert affære, uansett om man står i et innovasjonsprosjekt eller har ansvar for å gi tjenestene kommunen tilbyr et løft. I denne modulen vil vi dele måter å møte kompleksiteten, utforske nye samarbeidsformer og øve oss på å lage sammensatte løsninger, heller enn å forenkle.

Her får deltagerne tilgang på praktiske øvelser og eksempler som styrker deres evne til å håndtere kompleksitet i utvikling av kommunes tjenester. Øvelsene vil gi felles referansepunkter og et felles språk, noe som er avgjørende i viktige diskusjoner om prioritering, koordinering og felles måloppnåelse.

Deltagerne vil også introduseres for system- og designtenkning som, kombinert med praktiske øvelser, vil styrke deres evne til å bidra til systemendringene man ser at kommunen trenger.

Noen av temaene vi skal gjennom:

  • Hvordan utforske og utvikle ny forståelse av komplekse tema gjennom visuell kartlegging.
  • Hvordan tilgjengeliggjøre og jobbe med komplekse problemstillinger i en gruppe.
  • Hvordan samarbeide rundt tjenesteutvikling, uten å miste koblingen med komplekse problemstillinger.
  • Få kjennskap til DOGAs guide for designdrevet innovasjon

 Modulansvarlig: Adrian Michalak- Paulsen, Halogen

Modul 2 KUNNSKAP: Innbyggerinvolvering og medvirkning

Modulen åpnes tirsdag 2. november. Les mer om opplegg og oppbygning under Praktisk informasjon.

Modulen Innbyggerinvolvering og medvirkning gir en oversikt over hovedprinsippene i arbeidet med involvering og medvirkning, hvordan prosessen kan planlegges og hvilke konkrete metoder som kan benyttes. Modulen tar for seg både prosesser innenfor regelverket i plan- og bygningsloven, og andre prosesser som gjennomføres uavhengig av rammene i loven. Det kan f.eks. være strategiprosesser for steds- eller områdeutvikling, medvirkning i forbindelse med stedsanalyser og medvirkning for å aktivere beboere eller brukere av et område.

I den første delen av modulen gjennomgås kort hva medvirkning er, hvorfor det er viktig, hvilke rammer plan- og bygningsloven legger for medvirkning, og hva de ulike deltagerne kan eller bør få ut av prosessen. Det legges vekt på at medvirkning er en to-veis prosess hvor alle skal ha mulighet både til å si sin mening, men også får større forståelse og innsikt i planprosessen. De ulike perspektivene på medvirkning, fra et krav i plan- og bygningsloven til en fremgangsmåte for å skape engasjement og gjennomføringskraft, omtales. Det legges vekt på at innspill forplikter og at gode prosesser er avhengig av forståelige rammer, tilbakemelding og begrunnelse for hvordan innspillene er behandlet i den videre prosessen.

I den andre delen av modulen gjennomgås byggesteinene i medvirkningsprosesser. Elementene som gjennomgås er hvilke mål som er definert for prosessen, analysen av interessentene, hvilke ønskede resultater medvirkningene skal resultere i, hvilke arenaer medvirkningen skal gjennomføres på, hvilke kommunikasjonskanaler det er aktuelt å benytte seg av og hvilke aktiviteter der er aktuelt å gjennomføre.

I den siste delen av modulen gjennomgås konkrete metoder som kan brukes på de fire nivåene for medvirkning – Informasjon, innsamling av informasjon, dialog og samarbeid. Metodene spenner fra innhenting av informasjon via metoder for dialog til hvordan medbestemmelse kan håndteres i planprosesser. I tillegg omtales hvordan ulike nivåer for medvirkning og valg av metoder kan variere i forhold til type planprosess, og når i planprosessen medvirkningen skjer. En mer detaljert beskrivelse av metodene som omtales finnes i DOGAs folketråkkveileder.

Modulansvarlig: Gunnar Ridderström, NMBU

Modul 3 HANDLING: Samhandling

Modulen åpnes tirsdag 23. november. Les mer om opplegg og oppbygning under Praktisk informasjon.

Gnist skal stimulere til innovativ steds- og næringsutvikling gjennom samhandling. En viktig del av samhandling er både samskaping og offentlig-privat samarbeid. 

Etter å ha sett på metoder som system- og designtenking og innbyggerinvolvering i de to første modulene, vil vi i denne tredje modulen i i Gnist kompetanse utforske hvordan kommunene som ‘eiere’ av stedsspesifikke utfordringer kan gjøre disse mer innovasjonsvennlige. Vi vil se nærmere på hvordan kommunene kan jobbe sammen med næringsliv og frivillig sektor for å realisere nye og gode løsninger, og vi vil i tillegg diskutere hvordan kommuner som har sammenfallende utfordringer kan samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Vi bygger på prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som handler om å se steds- og næringsutvikling i sammenheng, og kobler det lokale næringslivet og frivillig sektor på som en viktig ressurs i prosessen. Kan vi i tillegg klare å utvikle innovative løsninger på aktuelle samfunnsutfordringer som i neste omgang kan eksporteres til andre kommuner/lokalsamfunn vil det være desto bedre.

Gjennom foredrag, tematisk dypdykk, konkrete eksempler, refleksjon og diskusjon skal vi se på både hvorfor samhandling gjennom samskaping og offentlig-privat samarbeid er så essensielt for å lykkes med steds- og næringsutvikling, og hvordan dette kan gjøres i praksis. 

Modulansvarlig: Bjarne Uldal, Nordic Edge

Modul 4: Gjennomgang av deltagernes caser, følgeforskning og veien videre

Modul 4 gjennomføres både fysisk og digitalt på DOGA mandag 13. til tirsdag 14. desember. Les mer om opplegg og oppbygning under Praktisk informasjon.

Denne siste modulen avrunder kompetansedelen av Gnist-programmet. Vi inviterer deltakerne til DOGA (med mulighet for digital deltakelse) og sammen gjennomgår og diskuterer vi deltagernes egne caser. Deltakerne blir også presentert for rykende fersk følgeforskning på Gnist-programmet fra Norconsult, og får praktisk informasjon om muligheter og hva som skjer videre i Gnist-programmet. I tillegg vil vi hygge oss i sosialt lag med bl.a. felles middag på slutten av dag en.

Denne modulen vil finne sted fysisk på DOGA i desember, men det vil også legges til rette for digital deltakelse for de som ikke har anledning til å ta turen til Oslo.

Les mer om kurset og opplegg under Praktisk informasjon.

Se kurskalender- og veileder og les mer om påmelding under Praktisk informasjon.

Hvem passer Gnist kompetanse for?

Kurset er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner. Det er ønskelig med deltakere fra både plan og næring. I tillegg kan kurset passe for de som jobber innen folkehelse, samferdsel, kultur og frivillighet.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: