Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist innovasjon
Tegnet llustrasjon av tre typer bærekraft, sosial, økonomisk og miljømessig.


Opptil fem kommuner vil bli valgt ut som Gnist-kommune i 2023.  Tett samarbeid mellom innbyggere, kommune, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører er en viktig del av prosessen.

Foto: Viktor Sakshaug

Hva er Gnist innovasjon?

DOGA og Nordic Edge har utviklet Gnist innovasjon for kommuner i hele landet som vil jobbe for bærekraftig steds- og næringsutvikling i lokalsamfunnet. I innovasjonsprogrammet tar kommunene utgangspunkt i lokale utfordringer, muligheter og behov.

Fylkeskommunene er viktige støttespillere og bidrar med finansiering. Oslo Metropolitan University (OsloMet) og FutureBuilt er samarbeidspartnere og bidrar med kompetanse.

Hvem kan søke?

Alle norske kommuner, uansett størrelse og beliggenhet, kan søke om å bli Gnist-kommune. Vi oppfordrer kommuner til å søke sammen med andre aktører, slik at det etableres et samarbeid helt fra starten av. En kommune kan være medsøker med en annen aktør som hovedsøker. Det er også mulig å søke sammen med en eller flere andre kommuner.

Dersom kommunen deltar i andre samarbeid på tvers av kommune- eller fylkesgrenser, anbefaler vi at Gnist-prosessen samordnes med disse. For distriktskommuner kan det for eksempel være aktuelt å se på mulige synergier mellom Gnist-programmet og Bygdevekstordningen, som har ny utlysning våren 2023.

Hvordan blir kommunene valgt ut?

Etter søknadsfristen 31. mars vil DOGA, i dialog med fylkeskommunene, velge ut opp til 10 kommuner i første omgang. Utvelgelsen gjør vi ut fra kriterier som endringsvilje, innovasjonspotensial, forankring, bærekraftsambisjoner og overføringsverdi.

Etter en «modningsfase» vil de utvalgte kommunene bli bedt om å sende en revidert søknad. Disse vil bli vurdert av en ekstern jury, som til slutt skal plukke ut opptil Gnist-kommune. Kommunene som står igjen, vil bli invitert til å følge prosessen tett.

Hva slags utfordringer er relevante?

Konseptene som utvikles gjennom Gnist-programmet skal bygge på lokale ressurser og fortrinn og møte både nåtidens og framtidens ønsker og behov. Utfordringene må derfor være reelle og konkrete. De må handle om en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Det er en stor fordel hvis utfordringen er forankret i eksisterende planer og ambisjoner i kommunen. Det må også ligge et innovasjonspotensial der, og overføringsverdi til andre kommuner.

Hva koster det å delta?

Gnist-kommunene betaler 200 000 kroner for å delta. Reiseutgifter kommer i tillegg. Følgekommunene deltar gratis, men må selv stå for reisekostnader. Beløpet dekker hele innovasjonsprosessen i perioden mai 2023–mai 2024.

Det er ønskelig, men ikke et krav, at fylkeskommunen bidrar med midler. Vi oppfordrer til at det etableres et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og eventuelle andre aktører.

Gnist-kommunene må allokere en intern eller ekstern prosjektressurs på ca. 30 prosent i perioden mai 2023–mai 2024. Denne vil være vår faste kontaktperson gjennom prosessen.

Hva vil det si at Gnist er innovasjon i tidlig fase?

I den tidlige fasen av en innovasjonssprosess har vi ikke et klart bilde av hvilken utfordring det egentlig er verdt å løse, heller ikke av hvordan vi bør gå frem for å løse den. Hvilke metoder skal vi velge? Hvem skal vi samarbeide med? Hvilke ideer skal vi ta med videre?

Gnist-prosessen handler mer om veien frem mot målet, og hvordan vi rigger oss for å nå det, enn om målet i seg selv.

Hvordan ser prosessen ut?

Gnist-prosessen finner sted fra mai 2023 til mai 2024 og inkluderer fasene forankring, utforskning og utvikling. Nytt av året er at vi også legger til rette for prototyping, utprøving og validering av utvalgte konseptforslag. På den måten ønsker vi å skape et mer solid grunnlag for videreutvikling og realisering av resultatene fra prosessen.

Gå til oversiktsside Gnist

Se opptak fra Gnist-webinar 1. februar 2023:

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.