Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

FOLKETRÅKK-VEILEDEREN

Områderegulering

Områderegulering brukes når kommunen skal utarbeide planer for et større, avgrenset område, som for eksempel et tettsted eller sentrumsområde. Områderegulering berører gjerne en større del av befolkningen og beskriver konkrete tiltak som angår dem. Denne plantypen egner seg derfor særlig godt for involvering av innbyggerne. I henhold til pbl § 12-2 utarbeides områderegulering av kommunen, men kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide forslag til områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter. 

Se reguleringsplanveileder her

 

Detaljregulering

Detaljregulering er plantypen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. I henhold til pbl § 12-3 har alle har rett til å utarbeide forslag til detaljregulering. Private forslagsstillere har krav på at forslaget behandles og at kommunen tar standpunkt til om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget skal følge opp hovedtrekk og rammer i overordnede planer. Ved store avvik må forslagsstiller eller tiltakshaver utrede konsekvensene av disse.

Se reguleringsplanveileder her