Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Metoder

Målgruppe

Alle fra 10 år og oppover

Tidsbruk

Fra 5 timer til 3 dager, alt etter behov og formål

Antall deltakere

Ingen begrensning, men 1-3 prosessledere pr. 10-25 deltakere

Medvirkningsnivå

Nivå 3: Dialog

Foto: Alexandre Croussette

Mål med metoden

Framtidsscenario, eller scenarioplanlegging som det også kan kalles, er en kjent metode som hjelper oss med å ta et langsiktig perspektiv i en verden med stor usikkerhet. Det handler om å ta beslutninger i dag med en forståelse for og bevissthet om hvilke konsekvenser de vil ha i framtiden.

Metoden kan blant annet bidra til å

 • få frem potensielle konflikter/hindringer tidlig i en planprosess
 • skape engasjement for by- og stedsutvikling
 • styrke aktiv reell medvirkning 
 • fremme samskaping i areal- og samfunnsutvikling

Gjennomføring

Framtidsscenario egner seg særlig godt som medvirkningsmetode i tidlig fase av en planprosess, for eksempel i arbeidet med kommunal planstrategi eller kommuneplanens samfunnsdel. Metoden kan også brukes i starten av en reguleringsplan eller i forbindelse med planlegging av konkrete tiltak, for eksempel en skoles uteområde. 

Metoden består av en prosess med tre moduler: 

Modul 1: Skaffe innsikt

Modul 2: Utforme framtidsscenarier

Modul 3: Konkretisere og realisere

Prosesskart

Forberedelser

 • Når du har funnet en aktuell problemstilling knyttet til en plan eller prosess der du ønsker å benytte denne medvirkningsmetoden, er det viktig å sikre politisk forankring og evt vedtak i organisasjonen.
 • Sett sammen en arbeidsgruppe med god representasjon internt og eksternt (hvis behov).
 • Lag en prosjektplan eller annet styringsverktøy med framdriftsplan og budsjett.
 • Invitèr så aktuelle deltakere til Fremtidsscenariet, og organiser arbeidet med prosessledere (interne og evt. eksterne). Folk med
 • skuespillerbakgrunn kan være nyttig.
 • Finn egnede lokaler for gjennomføringen. 

Utstyr

Må vurderes ut ifra hvordan prosessen ønskes gjennomført.

 • Vanlig utstyr til workshop (penn og papir), eventuelt digitale plattformer
 • Film/kamera-utstyr til formidling/dokumentasjon

Dokumentasjon

 • Tegninger, film og/eller bilder produsert underveis
 • Evt en sluttrapport