Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Folketråkk-plattformen

Kommunal planstrategi

I henhold til pbl § 10-1 skal kommunestyret minst én gang hver valgperiode, senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

I arbeidet med planstrategien, skal kommunen drøfte strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling – og hvordan disse skal inngå i planprosesser og plandokumenter. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden.

Se veileder om kommunal planstrategi her

Kommuneplanens samfunnsdel

I henhold til pbl § 11-2 skal kommuneplanens samfunnsdel ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. En beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen bør også inkluderes i sammfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel danner grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen, og viktige temaer i samfunnsdelen er blant annet folkehelse, miljø, barn og unge, integrering, samferdsel, bolig- og næringspolitikk.

Samfunnsdelen er underlagt medvirkningskravene etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder både høring og offentlig ettersyn, og det omfatter alle statlige, regionale og kommunale myndigheter, andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planen.

Se veileder om kommuneplanens samfunnsdel her

Kommuneplanens arealdel

I henhold til pbl § 11-5 skal kommuneplanens arealdel vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, som behandles i samfunnsdelen, og hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken.

Arealdelen omfatter plankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Her skal det framgå hvordan nasjonale mål og retningslinjer samt overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.

Arealdelen legger rammer for tiltak og utvikling som kan skje et stykke frem i tid. Det er derfor ikke alltid enkelt å formidle konsekvensene av planen til befolkningen. Medvirkning til arealdelen må ta høyde for dette og derfor involvere parter som vil kunne bli berørt på et senere tidspunkt. Dette sikrer forutsigbarhet i gjennomføringen av kommuneplanen, for eksempel i forbindelse med byggesaker.

Se veileder om kommuneplanens arealdel her

 

Kommunedelplan

Kommunedelplaner brukes når kommunen skal utarbeide planer for et avgrenset område, som for eksempel et tettsted eller sentrumsområde. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for bestemte temaer eller virksomhetsområder, jamfør pbl § 11-1. Kommunedelplaner berører gjerne en større del av befolkningen og beskriver konkrete tiltak som angår dem. Denne plantypen egner seg derfor særlig godt for involvering av innbyggerne.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: