Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Folketråkk-plattformen

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Plan- og bygningsloven § 5-1

Folketråkk er tilpasset ordinære planprosesser etter plan- og bygningsloven (pbl). Gjør du medvirkning tidlig og som en naturlig del av planarbeidet, gis innbyggernes og lokalsamfunnets innspill virkning i planprosessen til det beste for plan- eller beslutningsgrunnlaget og lokalsamfunnets interesser. Folketråkk gir deg forslag til metoder og verktøy som egner seg i ulike faser av en planprosess.

Hva er medvirkning?

I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Hovedmålet for planleggingen er å utvikle et samfunn som ivaretar viktige fellesverdier og gode levevilkår for alle grupper – innenfor bærekraftige rammer. Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse i planprosesser. Medvirkning i planprosessen har en ambisjon om å gjøre planen best mulig og har slik det beskrives i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) veileder mål om å:

  • Sikre god kvalitet i utforming av løsninger ved at de er tilpasset ønsker og behov i befolkningen
  • Legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde
  • Fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn
  • Fremskaffe et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag

Hvorfor legge til rette for medvirkning?

Innbyggermedvirkning i kommunale planprosesser er med på å styrke lokaldemokratiet og fremme åpenhet i planarbeidet. Hvis planene har god forankring i befolkningen, vil det forenkle gjennomføringen og bidra til et bedre sluttresultat.

Hvordan legge til rette for medvirkning?

Medvirkning bør være en integrert del av planprosessen fra begynnelse til slutt. Skreddersydde metoder og verktøy for den enkelte prosessen – på et riktig nivå og med de rette aktørene – er avgjørende for at innbyggerne skal oppleve det som engasjerende, relevant og nyttig å involveres i planprosessen.

Hvordan steder blir som de blir – planprosessen steg for steg. Filmen er produsert av DOGA i samarbeid med Rodeo arkitekter i forbindelse med utstillingen «Barn ingen adgang».

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: