Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om dialogmøtet

Tid: 29. august kl. 9–11.30
Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Se opptak fra dialogmøtet

Syv nye StimuLab-prosjekter står klare til å starte opp, og vi ber om kompetanse fra markedet. I dette dialogmøtet vil vi presentere prosjektene, og utover høsten vil det bli lagt opp til enkeltstående anskaffelser tilpasset hvert enkelt prosjekt. Difi gjennomfører anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene.  

Følgende prosjekter skal lyses ut:  

Det blir mulighet for å stille spørsmål i møtet, og leverandørene inviteres også til å komme med skriftlige innspill i etterkant. En overordnet tidsplan for de syv anskaffelsene vil bli lagt fram på møtet. 

Verdi på anskaffelsene

Det er satt en foreløpig verdi på hver av anskaffelsene som kan bli noe justert. Samlet verdi for alle konkurransene er estimert til mellom 18 og 19 millioner kroner pluss opsjoner. Verdi pr. anskaffelse vil bli opplyst på dialogmøtet. 

Det skal gjennomføres konkurranse for alle prosjektene. Eventuelle eksisterende rammeavtaler vil ikke gjelde. 

Kompetanse og metodikk  

Gjennom disse anskaffelsene ønsker vi å få inn riktig kompetanse for å få gjennomført gode Stimulab-prosjekt. I anskaffelsen må leverandørene kunne levere tjenestedesign som hovedkompetanse, med støtte av andre kompetanser tilpasset hvert enkelt prosjekt. Dette blir nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget for hver konkurranse. I tillegg ønsker vi også innspill fra leverandørene på om det er annen kompetanse som bør være med.

Hvordan vi vektlegger de ulike kompetansene vil vi tilpasse til hver enkelt anskaffelse. Alle  StimuLab-prosjekter skal følge den triple diamanten og leverandøren må tilby kompetanse på gjennomføring av alle tre diamantene, selv om vi ved oppstart av prosjektet ikke vet hva leveransen er.   

Leveranse  

Siden prosjektet er en del av StimuLab, skal det ha en åpen og eksperimenterende tilnærming og det er derfor ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Men prosjektene skal resultere i en forankret og forpliktet løsning som enten er implementert eller skal implementeres, eller er en plattform for videreutvikling. Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.

Bakgrunn

StimuLab er Difis stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign, og skal stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Gjennom ordningen tilbyr Difi og DOGA tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter i stat og kommune. Prosjektene vi støtter skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.  

Gjennom deltakelse i StimuLab skal virksomhetene lære å jobbe med tjenesteutvikling på nye måter som gir bedre resultater for både brukerne og virksomheten selv. Ved å lære å arbeide med tjenesteutvikling på nye måter skal virksomheten bli bedre rustet til å lage tjenester som møter innbyggernes behov.   

StimuLab-prosjektene blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov. Alle prosjektene må derfor dele av sine erfaringer og bidra med dokumentasjon fra arbeidet, slik at vi kan spre erfaringer til resten av offentlig sektor.  

Les mer om StimuLab på difi.no/stimulab  

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Benedicte Wildhagen
    Benedicte Wildhagen
    Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon