Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Program

12.00 Informasjon om StimuLab, ved Difi og DOGA
12.15 Presentasjon av de fire prosjektene inkl. spørsmål: Digital samling og deling av kunnskapsdokumenter i offentlig sektor (Direktoratet for økonomistyring, Nasjonalbiblioteket og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon); Digital samhandlingsplattform for økonomisk informasjon – gjeldsrådgivning (NAV Skedsmo, Skedsmo kommune og Brønnøysundregistrene)
13.15 Pause
13.30 Presentasjon fortsetter: Et miljøvennlig og fleksibelt alternativ til privatbilbruk i Nittedal kommune (Nittedal kommune); Samordnet tjeneste for utsatte barn og unge og deres pårørende (Fjell, Øygarden og Sund kommuner)
14.30 Avslutning

Direktesending kl. 12

Om dialogmøtet

Formålet er å presentere nærmere de fire prosjektenes behov og å motivere leverandører til å komme med innspill. Alle fire prosjektene presenteres og det blir mulighet for å stille spørsmål. Leverandørene inviteres også til å komme med skriftlige innspill i etterkant av dialogmøtet.

Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, som har vært en prøveordning i 2016 og 2017, er i 2018 etablert som en fast ordning under navnet StimuLab. Difi og DOGA samarbeider om ordningen, og har som rolle å veilede prosjektene fram mot en anskaffelse. Nå er fire prosjekter klare til å starte opp og vi ber om kompetanse fra markedet.

I dette dialogmøtet vil vi presentere alle de fire prosjektene, og etter sommeren vil det bli lagt opp til fire enkeltstående anskaffelser tilpasset hvert prosjekt. Det er ikke satt bestemt dato for anskaffelsene, men det vil ikke være slik at alle kommer samtidig.

Påmelding

Send en e-post til skh@difi.no med navn, rolle og arbeidssted innen 14. juni 2018.

Verdi på anskaffelsene

Det er satt en foreløpig verdi på hver av anskaffelsene som kan bli noe justert:

Det skal gjennomføres konkurranse for alle prosjektene. Eventuelle eksisterende rammeavtaler vil ikke gjelde.

Kompetansekrav og metode

I anskaffelsen må leverandørene kunne levere på tjenestedesign som hovedkompetanse, med støtte av andre kompetanser tilpasset hvert enkelt prosjekt. Dette er nærmere beskrevet i oppdragsbeskrivelsene (vedlegg). I tillegg ønsker vi også innspill fra leverandørene på om det er annen kompetanse som bør være med. Hvordan vi vektlegger de ulike kompetansene vil vi tilpasse til hver enkelt anskaffelse.

Prosjektene forplikter seg til å følge metodikken vi kaller Den triple diamanten. Den triple diamanten viser ønsket om og behovet for å trekke leverandøren inn i tidligfasearbeidet. Den tilrettelegger for en helt åpen tilnærming, blant annet for å unngå utvikling basert på antakelser. Her jobber virksomheten(e) som eier prosjektet og problemet sammen med leverandørene med å utforske problemfeltet helthetlig. Diagnosefasen skal resultere i en felles forankret problemforståelse som sikrer at løsningen som skal utvikles er basert på reelle behov og ikke antakelser.

Les mer om den triple diamanten.

Leveranse

I StimuLab er vi opptatt av en åpen og eksperimenterende tilnærming og det er derfor ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Men prosjektene skal resultere i en forankret og forpliktet løsning som enten er implementert eller skal implementeres, eller en plattform for videreutvikling. Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen. Mer informasjon om dette vil komme i hver enkelt konkurranse.

StimuLab-prosjektene blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov. Alle prosjektene må derfor være villige til å dele av sine erfaringer og bidra med dokumentasjon fra arbeidet, slik at vi kan spre erfaringer til resten av offentlig sektor.

Bakgrunn

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Difi og DOGA tilbyr tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. Sammen med statlige virksomheter eller kommuner og det private markedet skal vi teste ut nye måter å jobbe på, i prosjekter som skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Brukernes behov skal settes i sentrum for tjenesteutviklingen og målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

Brukerperspektivet skal være tydelig og førende gjennom hele prosjektet og videre inn i implementerings- og driftsfasen. Det er svært viktig at alle aktørene som deltar i tjenesteutviklingen utvikler felles problemforståelse og får et omforent bilde av mulighetsrommet, brukernes behov og utfordringer. Innovative metoder og tjenestedesign utfordrer virksomhetskultur og praksiser. Gjennom deltakelse i StimuLab skal virksomhetene lære å jobbe med tjenesteutvikling på nye måter som gir bedre resultater for både brukerne og virksomheten selv. Ved å lære å arbeide med tjenesteutvikling på nye måter skal virksomheten bli bedre rustet til å lage tjenester som møter innbyggernes behov.

StimuLab har som mål å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom to stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet. Virksomhetene som får midler må våge å tenke nytt om roller, tjenester og systemer og forplikter seg til å jobbe på en åpen og innovativ måte. StimuLab er et oppdrag til Difi fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.