Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om arrangementet

Arrangementet streames direkte, følg sendingen her:

ByGlødsamtale #3

Heldigvis har det norske samfunnet vært preget av stor grad av tillit. Sammenlignet med andre land har vi også stor tillit til myndighetene. Tillit er likevel ikke noe vi vedtar, men noe som må utvikles gradvis og med en gjensidighet over tid.

Tillit og gjensidig respekt for hverandres ståsteder og ulike roller i byutviklingen er av enorm betydning. Særlig sentrumsområder er preget av mange ulike aktører. Her møtes kommuner, gårdeiere, næringsutviklere, eiendomsutviklere, handels- og servicedrivere, sentrumsforeninger, kulturnæringer og næringsforeninger. Dette kom godt fram i DOGAs prosjekt Levende lokaler, og blir bekreftet gjennom eksempelsamlingen om OPS som By- og Regionsforskningsinstituttet NIBR/OsloMet har gjort på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Alt peker derfor mot at tillit er et av nøkkelordene i et godt offentlig-privat samarbeid i by- og stedsutviklingen. I ByGlødsamtale #3 ser vi nærmere på dette og spør:

  • Hva kan et godt tillitsforhold mellom offentlige og private aktører i beste fall føre til?
  • Hvordan oppleves og fungerer dette på lokalt plan i det strategiske og praktiske arbeidet med sentrumsutvikling?
  • Hva dreier egentlig tillit seg om i samarbeid om by- og stedsutvikling?
  • Hva er andre viktige forutsetninger for å få dette til å fungere?
  • Hvordan bygger og forvalter man tillit mellom offentlige og private aktører i små og mellomstore byer?
  • Hva kan rive ned tillit?
  • Når tillitssamfunnet (og demokratiet) settes under press, hvilke effekter kan det ha i by- og stedsutviklingen?

Hva er ByGlød?

For å nå bærekraftsmålene er det essensielt at vi finner nye måter å jobbe på, med mer utprøving, medvirkning og samhandling i by- og stedutviklingsprosesser. Flere og andre aktører må involveres for å skape framtidens løsninger.  DOGA startet derfor "ByGlød" i 2019 – en serie på tre panelsamtaler med sosial bærekraft som tema.

Samtalene inngår som del av et kunnskapsgrunnlag i DOGAs videre arbeid med inkluderende, sosial og innovativ stedsutvikling. By- og regionforsknings-instituttet NIBR/OsloMet følgeforsker samtaleserien.

ByGlødsamtale #1 handlet om medvirkning >>

ByGlødsamtale #2 handlet om samskaping >>

Program

17.30: Velkommen

17.45: Innledning ved Dag Wollebæk

18.10: Panelsamtale

19.00: Oppsummering

19.10: Byvandring i sentrum med Terje Pettersen

20.00: Slutt

Den tredje og siste ByGlød-samtalen finner sted på Bylab Moss, i nært samarbeid med Moss kommune. Arrangementet er gratis og det blir enkel servering.

Om panelet

Innleder:
Dag Wollebæk, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
Dag har en PhD i sammenliknende politikk og har forsket på ulike temaer knyttet til tillit i en årrekke. Han forsker også på blant annet sosiale medier, frivillig organisering, befolkningens holdninger og lobbyisme.

Paneldeltakere:
Sander Grundvig, eiendomsutvikler i Fredrikstad og partner i Cityplan AS

Terje Pettersen, kommune- og byplanlegger i Moss kommune
Terje er utdannet landskapsarkitekt og tidligere fylkesplanlegger i Østfold fylkeskommune. Siden 2008 har han vært kommune- og byplanlegger i Moss kommune, hvor han blant annet har vært fagansvarlig for utarbeidelse av gjeldende sentrumsplan. Terje etablerte Bylab Moss i 2013 og har siden 2017 ledet programsatsingen Byliv Moss – et partnerskap mellom Moss kommune, næringsliv, frivillighet og kulturliv for å styrke utviklingen av Moss sentrum.

Svein Frydenlund, næringssjef i Hamar kommune
Svein er siviløkonom (MBA) og har jobbet med samfunns- og næringsutvikling i både inn- og utland. Han har vært forsker innen nærings- og regional utvikling, og han var i mange år leder for Hamarregionen Utvikling. Svein startet som næringssjef i Hamar i 2016 har vært sentral i flere av utviklingsprosessene og de ulike partnerskap Hamar kommune har engasjert seg i for å videreutvikle Hamar som en attraktiv by for næringsliv, befolking og besøkende.

Moderator:
Siri Holmboe Høibo, leder for by- og stedsutvikling i DOGA. Siri leder DOGAs satsing på by- og stedsutvikling. Hun arbeider både politisk og strategisk og er særlig engasjert i arbeid for levende sentrum og smarte byer. Siri er utdannet samfunnsøkonom ved Norges Handelshøyskole, og har videreutdanning innenfor både design og urbanisme.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.