Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Verktøy
Til toppen

Hva er design thinking?

Designere løser problemer og skaper nye løsninger ved å orientere seg rundt mennesket. Design thinking, også omtalt som designdrevet innovasjon, er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling. Den kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Det er bevist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster.

Design thinking bygger på designerens verktøykasse. Resultatet er løsninger som kombinerer brukerens behov, utnytter teknologiske muligheter og er lønnsomme.

Designdrevet innovasjon illustrasjon

Design thinking kan fungere som et samlebegrep for metoder og prosesser som gjør det mulig å skape noe nytt sammen. Særtrekkene ved tilnærmingen kan summeres i noen punkter:

  • Bygger på dyp forståelse av brukerens behov
  • Foredler løsningen kontinuerlig gjennom brukertesting, justering og forbedring
  • Utfordrer vanetenkning ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens måte å tenke og jobbe på

På norsk kan design thinking oversettes til designtenkning. I DOGA kaller vi denne måten å jobbe på for designdrevet innovasjon.

Design thinking handler om å løse virkelige problemer for virkelige brukere

Design thinking å plassere brukere og deres behov i sentrum for all nyskaping. Det omfatter metode og tankesett som til sammen bidrar til innovative løsninger som møter brukerbehov, er teknologisk mulige og kommersielt levedyktige.   

Design thinking handler om å løse virkelige problemer for virkelige brukere. Det gjør vi ved å involvere brukere i prosessen, for eksempel gjennom intervjuer, observasjoner, tester og medskaping. Det er viktig å forstå brukernes kontekst, fortsette å involvere brukere gjennom hele prosessen, og passe på at våre egne forutinntatte oppfatninger ikke kommer i veien for ekte innsikt.

Empati er evnen til å sette seg i annens sted eller gå i den andres sko. Du viser empati gjennom å forstå brukernes motiver og behov, og ta dem med i designprosessen.

CASE

Innen helsesektoren har den brukersentrerte design thinking tilnærmingen bygget læring og skapt verdi i tre ulike «tidstyv»-prosjekter. Ved å la brukerens stemme være toneangivende, er det utviklet gode og effektive løsninger for Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Rokilde sykehjem i Kristiansund. Disse vil gi brukerne både raskere og bedre hjelp.

Se mer

Noe av styrken er den metodiske tilnærmingen til det kulturelle, sosiale, emosjonelle og sanselige. Slike menneskelige faktorer får som oftest for liten oppmerksomhet i utviklingsprosesser.

De beste løsningene får man gjennom kontinuerlig brukertesting, justering og forbedring

Ved gjentagende forbedringer lager vi de beste løsningene. Design thinking innebærer å arbeide i etapper med å teste ideer eller forslag til løsninger. Dette gjør at vi får jevnlige tilbakemeldinger fra de menneskene vi designer for. Etter hver etappe kan vi evaluere og lære slik at vi blir mer presise for hver runde.

Med kontinuerlig læring blir løsningene mer gjennomarbeidet, risikoen blir redusert, og resultatet blir bedre. Vi lærer gjennom å forstå, utforske, forme og prøve.

designdrevet innovasjon illustrasjon

Å være nysgjerrig og stille spørsmål stimulerer læring, Å komme seg ut av kontoret og snakke med brukerne der de befinner seg, er helt sentralt for å forstå hvilke behov de forsøker å løse.

Arbeid med innsikt og testing bør ses på som to sider av samme sak. Testing er derfor en integrert del av innsiktsarbeidet. Ved å spørre, observere og forbedre vil vi få flere ideer, prøve ulike tilnærminger, stimulere kreativitet og raskere komme opp med gode løsninger.

Å feile er et kraftig verktøy for læring. Eksperimentering og testing er kjernen i design. Ikke alle forsøk kommer til å fungere eller lykkes. Når vi prøver å løse store problemer, må vi samtidig akseptere å mislykkes underveis. Kostnadene for endringer tidlig i prosessen er lav, mens endringer senere har en høyere kostnad.

Det å lansere en foreløpig løsning for så å bruke den til å fortsette å lære, fortsette å spørre og fortsette å teste, er viktig i design tenkning.

Design thinking utfordrer vanetenkning

For å løse kompliserte oppgaver kreves det ulike innfallsvinkler og forskjellig kompetanse. Design thinking er avhengig av teamarbeid på tvers av fag og erfaring. Design thinking utfordrer vanetenkning ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens måte å tenke og jobbe på.

Med ulik bakgrunn kommer ulike perspektiver fram. Mangfold i prosjektet bidrar til å se problemstillingen fra flere sider. Gjennom utdannings- og arbeidserfaring tilegner vi oss ofte en bestemt måte å tenke på. Ved å kombinere ulike fag og perspektiver kan vante vinklinger utfordres og forbedres.

Ved å jobbe tett sammen med designere utenfor virksomheten, tilfører man et utenfra og inn-perspektiv som vil være nyttig når nye løsninger og ny arbeidsmåte skal implementeres.

Team med ulike personligheter, kompetanse og erfaring utforsker oppgaven fra ulike perspektiver, og finner bedre løsninger sammen.

four people around a table illustration

Å jobbe på denne måten er mer effektivt da det:         

  • Raskere viser og tester reelle forslag til løsninger til brukerne
  • Øker sannsynligheten for at løsningene vi utvikler er basert på reelle brukerbehov
  • Øker treffsikkheten og mimimerer risiko for å feile, fordi løsningen justeres underveis.
  • Reduserer kostnader fordi endringene gjøres tidligere i utviklingsarbeidet
  • Øker fleksibiliteten i utviklingsarbeidet

Flere ulike designdisipliner

Det finnes ulike designdisipliner med egne verktøykasser og metoder. Design thinking kan gjerne benytte metoder og prosesser fra flere av disiplinene, som interaksjonsdesign, forretningsdesign, grafisk design og tjenestedesign.

Designdrevet innovasjon handler om tilnærmingen designerne har til problemløsning, uavhengig av designdisiplin. Eksempler på designdisipliner er interaksjonsdesign, produktdesign, grafisk design og tjenestedesign.

designdrevet innovasjon illustrasjon

Tilnærmingen designere har til problemløsning, innovasjon og endring har verdi for virksomheter som tradisjonelt ikke har jobbet designorientert. Tilnærmingen har utviklet og spredt seg raskt utenfor det som tradisjonelt betraktes som designbransjen, og er i dag sentral i mange organisasjoners strategi-, organisasjon- og forretningsutvikling.

Les alle artiklene om design thinking

Hva krever en designprosess av virksomheten din?

Design thinking øker lønnsomheten

Se eksempler på design thinking

Gå til guide for designdrevet innovasjon >>