Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

StimuLab er en støtteordning for innovasjon i offentlig sektor

DOGA og Digitaliseringsdirektoratet står bak ordningen.

I 2021 skal 20,3 millioner kroner deles ut.

Søknadsfristen er 28. februar.

Vi søker samarbeid med offentlige virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

Forvaltningen må i større grad løse flokete samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. StimuLab prioriterer derfor prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har komplekse problemstillinger hvor ansvaret er uklart. Prosjektene må være i en tidlig fase, de må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Vi ser etter prosjekter som:

  • har et tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
  • har et tydelig innovasjonspotensial (hvor ny og unik løsningen er)
  • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats
  • har et tydelig gevinstpotensial
  • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter
  • er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning

Slik søker du

Som interessert virksomhet eller kommune må du beskrive din utfordring/problemstilling ved å svare på noen spørsmål.

Søk StimuLab 2021 >>

Fristen for å søke er 28. februar 2021.

Du søker ikke om en sum med penger til ditt prosjekt, men om å delta. Støtten er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig veiledning. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet.

Den økonomiske støtten går i sin helhet til å anskaffe designkompetanse i markedet for å gjennomføre en StimuLab-prosess. Også annen kompetanse, som f.eks. systemisk design, atferdsendring og gevinstidentifisering kan være aktuelt, avhengig av prosjektets behov. Dette avklares innledningsvis i samarbeid mellom prosjektene og StimuLab.

Slik er prosessen

  • Du får svar på din søknad etter en utvelgelsesprosess senest i midten av mai.
  • Gjennomføring av en innovativ anskaffelsesprosess med dialogmøter i løpet av juni.
  • Valg av leverandør til designprosessen gjøres i løpet av høsten.
  • Oppstart av prosjektet sen høst 2021 eller vinter 2022

Dette er nytt i 2021

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker ut syv livshendelser hvor helhetlige og sammenhengende tjenester skal utvikles. I 2021 vil derfor StimuLab prioritere enkeltprosjekter eller avgrensede tiltak som er en del av arbeidet med disse livshendelsene, gitt at prosjektene svarer på StimuLabs øvrige kriterier.

Merk: Dette forutsetter at søknaden inngår i en av de nasjonale satsingene på livshendelsene, ref. kapittel 2 i regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi. Dette må kunne bekreftes av ansvarlig direktorat for den aktuelle livshendelsen.

Hvor stor andel av den totale budsjettpotten som går til prosjekter innenfor denne prioriteringen, er ikke fastsatt på forhånd.

Selv om livshendelsene vil prioriteres i 2021, kan alle statlige og kommunale virksomheter med prosjekter som faller inn under kriteriene søke om støtte fra StimuLab.

Dette er StimuLab

Gjennom StimuLab skal Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. StimuLabs portefølje består nå av 44 prosjekter. Flere av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres .

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.