Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

INNOVATIV

StimuLab er en stimuleringsordning for designdrevet innovasjon i offentlig sektor som DOGA og DigDir står bak.

BRUKERSENTRERT

Brukersentrerte metoder og eksperimentering blir anvendt for å fremme innovasjon i forvaltningen.

TVERRFAGLIG

Vanetenkning utfordres ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

LØSER FLOKER

Målet med StimuLab er å løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer ved hjelp av design.

Utfordringene i offentlig sektor er ofte kompliserte og krever nyskapende løsninger. Tjenestedesign er en velegnet metodikk for å utforme, utvikle og forbedre tjenester. Ved å sørge for å løse det rette problemet før det besluttes hvordan problemet løses best, bidrar fagfeltet til å forme løsninger som bidrar til å øke livskvaliteten til innbyggerne i Norge. Nå kan ditt byrå utgjøre en forskjell for fem innovasjonsprosjekter som søker tjenestedesignere.

Prosjektene som nå trenger kompetanse på tjenestedesign er en del av StimuLab – en ordning som skal stimulere til designdrevet innovasjon i offentlig sektor.

Behov for nye metoder i offentlig sektor 

Kravene om å sette brukerne i sentrum, utvikle sammenhengende tjenester og bruke ressurser mer effektivt stiller offentlig sektor på prøve. Det er behov for nye metoder og modeller for samhandling for å få dette til. 

Offentlige etater kan søke om støtte fra StimuLab til sine innovasjonsprosjekter. Forutsetningen for å få støtte er at det hentes inn design- og annen nødvendig kompetanse i en offentlig anbudskonkurranse.

5 tips for leverandører til StimuLab-prosjekter >>

four people around a table illustration
Målet med StimuLab er å løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer ved hjelp av design.

Fire prosjekter utlyst på Doffin

Fire StimuLab-prosjekter er nå lyst ut i en åpen anbudskonkurranse på Doffin. Her finner du mer informasjon om prosjektene, med link til hver enkelt konkurranse: 

Nytt sykehus i Drammen: Trygg og koordinert akuttpsykiatri

Vestre Viken helseforetak bygger nytt sykehus i Drammen med innflytting i 2025. Dette er en god anledning til å tenke nytt og jobbe på nye måter.

Dette prosjektet er i regi av klinikk for psykisk helse og rus, i dag lokalisert til sykehuset på Blakstad i Asker. De skal inn i det nye sykehuset i Drammen, og ønsker nå å redesigne sine tjenester for å møte pasientenes og de pårørendes behov på en bedre måte.

Ved Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) i Vestre Viken gis det hjelp innenfor det som kalles «akuttaksen». PHR har nå avdekket at mange pasienter og pårørende ikke opplever hjelpen i akuttaksen som trygg, og at den kan være ukoordinert.

Dette StimuLab-prosjektet har som mål å trygge pasienter i akutt psykisk krise og deres pårørende .

Fristen for prekvalifisering er 6. oktober.

Doffin-utlysning: Trygg og koordinert akuttpsykiatri

Kristiansand kommune: Flere i arbeid

I Kristiansand kommune er det flere utenfor arbeid og utdanning enn ellers i landet. Tiltakene for å få flere tilbake i jobb og skole er fragmenterte, og gir liten effekt. Kommunen ser at de ikke kan løse problemet alene, og har tatt initiativet til en bred satsing på å få flere tilbake i arbeid og utdanning.

Prosjektet involverer aktører fra offentlig, privat og akademia, nærmere bestemt Kristiansand kommune, Næringsforeningen i Kristiansands-regionen, Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og NAV Agder.

Prosjektet vil inngå som sentral del av det etablerte femårige programmet «Flere i arbeid», og med StimuLab-prosjektet skal de utforske og aktivere innovasjonsrommet som er skapt. Det krever en helthetlig innsats og organisering på tvers av både fag og interne avdelinger og sektorer. Det handler om å forbedre tiltak og forløp rundt enkeltindividet og om systemendringer og samhandlingsmønstre.

Fristen for prekvalifisering er 22. september.

Doffin-utlysning: Flere i arbeid, Kristiansand kommune

 

 

 

Trondheim kommune: Målrettet støtte til unge menn som sliter

Hvordan kan hjelpeapparatet sikre menn målrettet støtte når de sliter i overgangen fra ung til voksen? Det er utfordringen dette prosjektet skal ta tak i. Bak står Trondheim kommune, NAV Lerkendal, NAV Falkenborg og Kirkens bymisjon.

I dag kommer menn som trenger støtte ofte for sent i kontakt med hjelpeapparatet – og som følge har ofte børen de bærer vokst seg større over en lengre periode, funksjonsnivået er lavere og prosessen for å bedre livskvaliteten blir også lenger og mer reaktiv. Dette prosjektet skal gjøre veien inn i systemet enklere for menn som sliter i overgangen fra ung til voksen.

Prosjektet skal munne ut i en plan for sammenhengende tjenestekjeder med sømløse overganger og en samarbeidsmodell for oppfølging tilpasset enkeltindividets behov. Prosjektet må ha gjennomført pilot/prototyping av organisering og/eller løsningskonsept(er) for å synliggjøre verdi. Dette er også viktig for å kunne søke midler til videre utvikling. 

Fristen for prekvalifisering er 27. oktober.

Doffin-utlysning: Målrettet støtte til unge menn som sliter

Hvordan gjøre det enklere å drive enkeltpersonforetak?

Dette spørsmålet stiller Brønnøysundregistrene og Skatteetaten, og ber om hjelp fra leverandører med kompetanse på design og erfaring med enkeltpersonforetak.

Prosjektet er knyttet til Livshendelsen «Starte og drive bedrift» og fokusområdet er på drivefasen for et enkeltpersonforetak, det vil si det første året i drift. For å løse viktige utfordringer trenger vi enda bedre samarbeid mellom Skatteetaten og Brønnøysundregisteret, hvor vi finner løsningene bygget på brukernes behov. Ved å skreddersy informasjon og tilpasse sine løsninger til det spesifikke enkeltpersonforetaket i drivefasen ønsker prosjektet å oppnå mer effektiv ressursutnyttelse for både etater og foretak, samt forebygge at det oppstår problemer. 

Frist for prekvalifisering er 13. oktober.

Doffin-utlysning: Hvordan gjøre det enklere å drive enkeltpersonforetak?

16 Helgeland-kommuner: Digitale Helgeland

Hvordan sikre bedre og mer sammenhengende tjenester for forvaltning av kommunale avgifter, og legge til rette for spredning slik at nye løsninger kan tas i bruk av 16 kommuner i parallell?

Dette todelte utfordringsbildet er rammen for prosjektet Digitale Helgeland søker bistand til.

Digitale Helgeland er et forpliktende samarbeid rundt digitalisering mellom 16 kommuner på Helgelandskysten. De har som prinsipp at de skal utvikle tjenester med brukeren i sentrum, samtidig som de ønsker å gi sine innbyggere og næringslivet tilgang til gode, sammenhengende digitale tjenester. StimuLab-prosjektet vil ha et stort innslag av nybrottsarbeid. Her kan man komme langt både når det gjelder utvikling av løsning for å dekke et konkret behov, og utvikle innovative prosesser for spredning. Vi tror dette prosjektet også vil være relevant utover Helgeland.   

Frist for prekvalifisering er 20. oktober.

Doffin-utlysning: Digitale Helgeland

 

Illustrasjon: Bygg historier
Stimulab-prosjektene skal bidra til at flere i offentlig sektor tar i bruk designdrevet innovasjon i sitt utviklingsarbeid.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Benedicte Wildhagen
    Benedicte Wildhagen
    Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon
  • Tone Bergan
    Tone Bergan
    Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon