Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Prosjektene, som samlet har mottatt 18,8 millioner kroner,  representerer et mangfold av problemstillinger – fra sosiale prosjekter som skal hindre at folk faller utenfor eller får økonomiske problemer, til prosjekter som skal innovere den kommunale byggeprosessen.

– Stimulab tar tak i svært krevende samfunnsutfordringer som i mange tilfeller faller mellom flere stoler.  Det er derfor gledelig at ordningen stadig får økte tildelinger, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Det er Digdir og DOGA som står for utvelgelsen, og de sju prosjektene som nå har fått støtte var i hard konkurranse med 31 andre statlige og kommunale prosjekter.

- Tjenestedesign tilbyr strukturerte metoder for utforsking og innovasjon og sikrer at brukerne settes i sentrum. Denne måten å jobbe på kan være uvant i forvaltningen, men vi har sett at den engasjerer og har effekt, konstaterer Hjemdal.

Stimulab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

­­– Resultatene så langt viser at StimuLab er med på å utfordre etablerte prosesser og rutiner blant offentlige aktører, og stimulerer til nytenkning og nye måter løse opp i samfunnsfloker på, avslutter Hjemdal.

Disse prosjektene får støtte:

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal sammen med lokale NAV-kontor jobbe med å lage bedre og mer helhetlige tjenester i de nye, sammenslåtte NAV-kontorene som etableres i forbindelse med kommunereformen. Med brukernes behov i sentrum, skal de utforske hvordan de kan organisere de nye NAV-kontorene.

Arkivverket skal jobbe med hvordan arkivering i forvaltningen kan gjøres mer effektivt, moderne og brukerrettet og samtidig sikre at dokumentasjon bevares for ettertiden. Det er et demokratisk problem at forvaltningen i dag ikke har dokumentasjon på beslutninger og saksganger fordi det ikke arkiveres. Prosjektet vil utfordre både forvaltningen og private leverandører, og utforske hvordan innebygd arkivering kan være en del av fremtidens løsning.

Bydel Nordre Aker i Oslo kommune skal gå åpent og utforskende inn i temaet utenforskap og se på hvordan bydelen kan bidra til å forebygge at flere faller utenfor. Prosjektet skal vurdere utenforskap fra flere innfallsvinkler, som  fattigdom, rus, psykiatri, eldre, skole eller kombinasjoner av flere problemstillinger.

St. Olavs hospital skal sammen med Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal se på hvordan medisinsk avstandsbehandling kan bidra til å endre måten pasienter følges opp på. Ulike teknologiske muligheter gjør denne behandlingsformen til en mer fleksibel og tilpasset helsetjeneste, med bedre mulighet for mennesker til selv å mestre eget liv og egen helse. Den gir også en bedre ressursbruk i tjenestene.

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse skal utforske hvordan en digital behandlingsplan kan bidra til bedre kvalitet i behandlingen og bedre medvirkning fra pasientene. Helsepersonell mangler i dag muligheten til å kunne samhandle om pasientoppfølgingen i en felles, nasjonalt tilgjengelig behandlingsplan. Det er dermed også dårlig tilrettelagt for at pasienten selv kan delta og spille inn informasjon i egen behandlingsplan. Dette prosjektet skal se på de teknologiske mulighetene og teste hvordan en slik behandlingsplan kan fungere på tvers av helsetjenester.

Bærum kommune skal jobbe med hvordan bedre brukermedvirkning og samhandling i kommunale byggeprosjekter kan bidra til at byggene som settes opp er i tråd med faktiske behov og fremtidens krav. Prosjektet skal utforske hvordan man ved hjelp av tjenestedesign og systemorientert design kan utvikle en bedre og mer pedagogisk prosess, som kan styrke samhandlingen mellom involverte aktører. 

Brønnøysundregistrene skal sammen med NAV Lillestrøm, NAV Viken og Lillestrøm kommune jobbe for en helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer. Tjenesten skal i utgangspunktet være rettet mot både enkeltpersonsforetak og øvrige innbyggere. Innsikten om denne tematikken kommer fra fjorårets Stimulab-prosjekt «Gjeldsfloka», der NAV Skedsmo (nå Lillestrøm) og Brønnøysundregistrene jobber med en løsning for en plattform og rådgivning til de som allerede har store gjeldsproblemer.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: