Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble oppnevnt av Kulturdepartementet (KUD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i 2015. Deres mandat har vært å gi innspill om næringsutvikling i kulturelle og kreative bransjer, og rådet har allerede fått gjennomslag for flere anbefalinger. 

Det tredje og siste innspillet ble overlevert kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Dilek Ayhan fra Næringsdepartementet av rådets sekretær og leder for BI Centre for Creative Industries, Anne Britt Gran.

Les nyhetssak på regjeringen.no

Fra venstre Anne Britt Gran, sekretær for Næringspolitisk råd og leder for BI Centre for Creative Industries, kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Dilek Ayhan fra Næringsdepartementet.
Anne Britt Gran (til venstre), sekretær for Næringspolitisk råd, overleverte innspillene til kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Dilek Ayhan fra Næringsdepartementet. Foto: Martin B. Andersson/Kulturdepartementet.
Foto: Martin B. Andersson/Kulturdepartementet

– DOGA støtter innspillene 

– DOGA støtter rådets forslag og står klare til å begynne arbeidet. Vi håper regjeringen igangsetter disse tiltakene som vi mener vil styrke den kulturelle og kreative næringen både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Trude Gomnæs Ugelstad.

Fire av de ti innspillene har spesielt fokus på design- og arkitekturfagene, og omtales slik i rådets innspillsrapport: 

Nye studieplasser i interaksjons- og tjenestedesign

Digitale interaksjonsløsninger og brukerfokusert tjenestedesign blir stadig viktigere i et komplisert samfunn, i både offentlig og privat sektor. Likevel mangler det studieplasser innenfor disse designområdene og etterspørselen etter denne kompetansen er kritisk. En nylig undersøkelse fra interaksjonsdesignernes bransjeorganisasjon IxDA viser at det i Norge er dobbelt så mange ledige stillinger innen interaksjonsdesign som det er utdannet personer med relevant kompetanse. Rådets forslag er at Kunnskapsdepartementet utreder hele utdannelsesforløpet innenfor design og oppretter nye studieplasser i interaksjons- og tjenestedesign. 

Fredrik Matheson fra IxDA på frokostmøte om interaksjonsdesign
Fredrik Matheson fra IxDA bekreftet på et frokostmøte nylig at det er stor etterspørsel etter kvalifiserte interaksjonsdesignere og at det må skapes flere studieplasser i Norge. Foto: DOGA.
Foto: DOGA

Innovasjonsteam for økt offentlig innovasjon – design og arkitektur

Offentlig anskaffelser bør være forbilledlige når det gjelder innovasjon, nytekning og bærekraftige løsninger. Det er et stort behov for omstilling innenfor en rekke sektorer som krever nye arbeidsmåter og tverrfaglig tilnærming. Design- og arkitekturfagene svarer på disse behovene spesielt innenfor design av offentlige tjenester og smart by- og stedsutvikling. Det er økende interesse for fagfeltene i offentlig sektor, men også behov før økt kompetanse. Rådet foreslår å etablere et "innovasjonsteam" (i-team) for statlige og kommunale virksomheter med en tverrdepartemental finansiering som kan etableres og drives i partnerskap mellom Difi, DOGA og AHO. 

Sykepleier og gammel dame som holder hender.
For å skape bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, trenger vi å jobbe på nye måter. Tjenestedesign er en brukerorientert, samskapende og eksperimenterende metode som kan bidra til å utvikle bedre tjenester – både for sluttbrukere og de som jobber i offentlig sektor. Foto: Adobe Stock.
Foto: Adobe Stock

Nytt program for yngre arkitekter

Norge har en unik bransjestruktur innen arkitektur med mange små og mellomstore bedrifter. Disse bidrar til innovative løsninger, nye typer samarbeid og til å styrke Norges internasjonale konkurransefortrinn. Samtidig er strukturen utfordret og de små og mellomstore bedriftene møter tøff konkurranse om å delta i større byggeprosjekter. For å styrke og aktualisere yngre arkitekters kjernekompetanse, og for å videreutvikle den unike bransjestrukturen foreslår rådet å opprette et permanent program for yngre arkitekter som inkluderer ressurser fra NFD og som kan utvikles og administreres av DOGA. 

Fond for tidlig-testing av bærekraftige arkitekturløsninger

Regjeringen har i arbeidet med Grønn konkurransekraft pekt på byggenæringen som en sinke i arbeidet med nye bærekraftige løsninger. Rådet foreslår derfor å opprette et fond med midler til tidlig-testing og prototyper. Fondet kan opprettes ved at en mindre andel av alle statlige byggeprosjekter, for eksempel én promille, settes av til dette formålet. Fondet kan forvaltes av DOGA. Med små midler vil dette kunne styrke bærekraftig omstilling og innovasjon i byggenæringen. 

Dataillustrasjon av Region City-prosjektet til Reiulf Ramstad i Gøteborg. Bildet viser et bykompleks ovenfra, med beplantede balkonger og sol.
10 millioner kroner skal brukes for å hjelpe norske arkitekter med å få fotfeste i utlandet. Satsingen Arkitektur ut i verden ledes av Innovasjon Norge og er et samarbeid med DOGA. Næringspolitisk råd anbefaler at eksportordningen utvides slik at enda flere bransjer kan få støtte. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter.
Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Internasjonal synliggjøring av kreativ næring

Flere av de andre innspillene involverer også design- og arkitekturfagene.

Rådet foreslår for eksempel å utvide og styrke Innovasjon Norges eksportprogram Ut i verden, der arkitektur er årets satsingsområde og DOGA er samarbeidspartner. Noen kreative bransjer er så nært relatert, som for eksempel design og arkitektur, at ordningen kan utvides til to bransjer parallelt.

Det er også et stort behov for at kreativ næring i mye større grad blir synliggjort og profilert internasjonalt. Rådet foreslår at det lages en overordnet strategi på tvers av departementer og aktører i virkemiddelapparatet, som involverer UDs utenrikskulturelle virksomhet, NFD gjennom Innovasjon Norge reiseliv og Merkevaren Norge, KUD (gjennom Norwegian Arts Abroad der bl.a. DOGA er representert) og eventuelt Kreativt Norge-kontoret til Norsk kulturråd.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: