Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

INNOVATIV

StimuLab er en stimuleringsordning for designdrevet innovasjon i offentlig sektor som DOGA og DigDir står bak.

BRUKERSENTRERT

Brukersentrerte metoder og eksperimentering blir anvendt for å fremme innovasjon i forvaltningen.

TVERRFAGLIG

Vanetenkning utfordres ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

LØSER FLOKER

Målet med StimuLab er å løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer ved hjelp av design.

De fire første av totalt åtte prosjekter som nå trenger kompetanse på tjenestedesign er en del av StimuLab – en ordning som skal stimulere til designdrevet innovasjon i offentlig sektor.

Behov for nye metoder i offentlig sektor 

Kravene om å sette brukerne i sentrum, utvikle sammenhengende tjenester og bruke ressurser mer effektivt stiller offentlig sektor på prøve. Det er behov for nye metoder og modeller for samhandling for å få dette til. 

Offentlige etater kan søke om støtte fra StimuLab til sine innovasjonsprosjekter. Forutsetningen for å få støtte er at det hentes inn design- og annen nødvendig kompetanse i en offentlig anbudskonkurranse.

5 tips for leverandører til StimuLab-prosjekter >>

four people around a table illustration
Målet med StimuLab er å løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer ved hjelp av design.

Fire prosjekter utlyst på Doffin

Fire StimuLab-prosjekter er nå lyst ut i en åpen anbudskonkurranse på Doffin. Her finner du mer informasjon om prosjektene, med link til hver enkelt konkurranse: 

Bedre dialog mellom innbyggerne og politiet

Politidirektoratet skal se på «innbyggerstemmen» i politiets arbeid i Norge. Det er behov for å tenke nytt for å sikre at politiet når ut til ulike grupper av befolkningen, både kulturelt og i praksis. Prosjektet tar sikte på å utvikle dialogformen mellom innbyggerne og politiet, og etablere et utenfra og inn-perspektiv som øker innsikt i hvilke behov og forventinger borgerne har til politiets tjenester. 

Innbyggerstemmen på Doffin

Tilbudsfrist: 30. september 2020 kl. 09.00

Mer attraktive museer

Kulturrådet skal, i samarbeid med Munchmuseet, jobbe med hvordan museene kan utforme et treffsikkert tilbud med utgangspunkt i brukerne. Dette står i kontrast til den tradisjonelle tilnærmingen på museumsfeltet – hvor man tar utgangspunkt i en samling objekter og deretter tenker på hvordan man skal nå et publikum. Barn og unge i Oslo er brukergruppen som prosjektet avgrenser seg til i første omgang. Målet er å finne en ny og brukerorientert utviklingsmetodikk for museer spesielt og kulturinstitusjoner generelt. 

Fra objekt til opplevelse på Doffin

Tilbudsfrist: 23. september 2020, kl. 09.00

Samskaping av ny bydel i Bodø

Bodø kommune skal i samarbeid med Digi Nordland, Digitale Salten og Engage senter for fremragende utdanning ved Nord universitet, jobbe med samskaping og involvering av kommunens innbyggere. 

Behovet for å utvikle en arena for medvirkning og samskapning har stor aktualitet, i og med at Bodø kommune står overfor betydelige endringer. Utviklingen av ny by, med ny flyplass og etablering av en helt ny bydel på størrelse med det Bodø er i dag, vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen i mange tiår fremover.

Samskaping sammen på Doffin

Tilbudsfrist: 7. oktober kl. 09.00

Nytenkning om frafall i videregående skole

Bydel Grünerløkka i Oslo kommune skal sammen med Utdanningsetaten tenke nytt om frafall i videregående skole. På tross av at de allerede bruker mye ressurser på arbeidet, er de en av bydelene hvor flest elever faller fra under videregående opplæring. 

Med tydelig politisk topp-forankring, og utgangspunkt i en kompakt bydel i Oslo med kort geografisk avstand mellom elevenes kontaktpunkter som skole og offentlige tjenester, skal de jobbe for at flere elever skal fullføre og bestå videregående 

Sammen – for å fullføre og bestå på Doffin

Tilbudsfrist: 9. september 2020, kl. 09.00

 

Illustrasjon: Bygg historier
Stimulab-prosjektene skal bidra til at flere i offentlig sektor tar i bruk designdrevet innovasjon i sitt utviklingsarbeid.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.