Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Aktuelt

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Byfortetting har vært mantraet i norsk byplanlegging siden 80- tallet. Det er bred enighet om at vi gjennom tette byer bl.a. skaper mer rom for sosial interaksjon, vi bruker bilen mindre, og det er bra for lokalt næringsliv. Dette er igjen bra for både sosial-, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Tette byer?

Nasjonale forventninger, retningslinjer og vedtak for kommunal og regional planlegging bygger oppunder dette, og sier stort sett det samme; boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser skal legges i sentrum. Det samme gjelder de fleste partiprogrammene over hele den politiske aksen. 

Likevel ser vi at det tas beslutninger både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som ikke er i tråd med dette. Kjøpesenter blir tillatt utvidet, og nye blir bygget utenfor sentrumssonen. Statlige sykehus og politistasjoner likeså. Hvorfor er det så vanskelig å oversette politisk retorikk til praktisk politikk? 

Bedre dokumentasjon av byfortetting

DOGA tror at noe av grunnen er at verken de negative effektene (kostnadene) av byspredning eller de positive effektene (nytten) av byfortetting er dokumentert godt nok. Realiteten er også at kvantitative argumenter ofte trumfer de kvalitative hvor beslutningene tas. DOGA mener at så lenge de sosiale- og miljømessige effektene ikke også kan verdsettes i kroner, vil de ikke få samme tyngde som andre hensyn, og blir dermed enklere å prioritere bort. 

For å løfte viktigheten av de samlede effektene (både de sosiale, miljømessige og økonomiske), ønsker DOGA nå å igangsette et prosjekt som har til hensikt å finne verdiene ved hjelp av samfunnsøkonomisk metode.

DOGA

Utlysning: Forprosjekt om byfortetning

For å løfte viktigheten av de samlede effektene (både de sosiale, miljømessige og økonomiske), ønsker DOGA nå å igangsette et prosjekt som har til hensikt å finne verdiene ved hjelp av samfunnsøkonomisk metode. I første omgang handler dette om å gjennomføre et forprosjekt våren 2017.

Vi ønsker en systematisk, forskningsbasert litteraturstudie av de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene av god byutvikling, samt hvilken overføringsverdi de kan ha til denne konteksten. Kan vi for eksempel si noe om:

  • hva verdien av de miljømessige besparelsene av å bruke mindre bil er?
  • hva verdien av økt trivsel og mindre ensomhet, som følge av gode inkluderende byrom er?
  • økonomiske gevinster av å ha et levende sentrum for lokalt næringsliv og turisme? 

Vi mener at et slikt nøytralt grunnlag vil kunne benyttes i dialogen mellom utbygger, konsulent (arkitekter eller andre), kommune og innbygger, som vil føre til at bedre beslutninger vil bli fattet. Beslutninger som ikke er basert på kortsiktige interesser eller meninger til de få, men som er til det beste for samfunnet, også på lang sikt. 

Frist for å sende inn er 20. mars.

Er du interessert i å delta i anbudskonkurransen? Ta kontakt med Siri Holmboe Høibo under for mer informasjon. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: