Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA deler ut 1.000.000 kroner i designstøtte til åtte nyskapingsprosjekter i næringslivet og offentlige virksomheter tilsvarende 125 000 kroner inkl. mva til hver. Målet med støtten er utvikling av mer brukervennlige og inkluderende produkter, tjenester og digitale løsninger som når et større mangfold av mennesker og gir verdi til merkevare og bunnlinje. 

Du kan søke om designstøtte til et forprosjekt eller et allerede igangsatt prosjekt. Støtten skal bidra til nye løsninger hvor det legges vekt på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov. 

Det er et ønske at prosjektet har en visjon om universell utforming ut over minimum lovkrav og standarder. Med universell utforming menes utforming av produkter, tjenester og digitale løsninger på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassinger. Gå til søknadsskjema >>

Hvem kan søke?

Alle virksomheter kan søke sammen med en valgt profesjonell designpartner. Kravet er at det benyttes brukerfokusert designmetodikk i prosjektet. Det vi trenger er en beskrivelse av prosjektet, praktisk tilnærming og ønsket mål med designstøtten. Prosjektet det søkes om må vise til en kort forretningsplan og finansiering ut over designstøtten.

Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha et ønske om å utvikle nye løsninger som sikrer likeverdig tilgang og forbedret  brukeropplevelse på tvers av for eksempel teknologinivå, alder, kultur, språkforståelse, kjønn og funksjonsnedsettelser. Et mål er at designstøtten til inkluderende design kan bidra til økt verdi til både brukere og kunder, merkevare og bunnlinje. 

Søknadsfrist er utvidet til tirsdag 25. mai kl 16.00 med avklaring i løpet av juni måned. 

En forutsetning for støtten er at innsikt og resultater deles til inspirasjon for andre i etterkant, etter avtale med DOGA. Kontrakt inngås med både oppdragsgiver og designpartner, og støtten utbetales direkte til valgt designpartner.

Disse mottok designstøtte i 2020 >>

Innovasjon for alle

DOGAs nyskapingsprogram Innovasjon for alle er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming og det eneste som er rettet mot design og innovasjon i næringslivet.

Målet med regjeringens handlingsplan er et mer inkluderende samfunn hvor alle kan delta på like vilkår. Her spiller design en viktig rolle. DOGA synliggjør verdien av inkluderende og menneskefokuserte designprosesser i utviklingen av brukervennlige produkter, tjenester, digitale løsninger og omgivelser. Vi skal bidra til ny kunnskap og innsikt om designperspektivet av universell utforming og løfte frem forbildeprosjekter til inspirasjon for både næringslivet og offentlig sektor.

Inkluderende designprosess

Det er avgjørende for et likestilt samfunn at flest mulig kan leve aktive og selvstendige liv.  En inkluderende designprosess har fokus på empati, involvering og innsikt fra et mangfold av mennesker. Vanlige mennesker med en bredde av erfaringer og utfordringer kan bidra positivt til enhver designprosess for å avdekke barrierer og nye muligheter for innovasjon og brukervennlighet. Her ligger det også et stort potensial for økt konkurransekraft i et utvidet marked for bedriftene.

DOGA har kompetanse som kan være til hjelp i prosessen. For mer inspirasjon og kunnskap om inkluderende design, caser, metoder og verktøy, se vår nettressurs om inkluderende design.

Annen inspirasjon:

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.