Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Aktørene i hele verdikjeden i bygge- og eiendomsnæringen har så langt tjent gode penger. Ved å strømlinjeforme eksisterende prosesser, samkjøre aktørene og i minst mulig grad utfordre rammeverk har dette fungert økonomisk godt for de aller fleste. Når en har god inntjening mangler rett og slett incitament for å endre seg.

Business-as-usual blir en risikosport med dagens raske samfunns- og markedsendringer, hvor vi allerede ser hurtig utvikling innenfor temaer som bærekraftig utvikling, ny teknologi, nye arbeidsmetoder, ny og økt digitalisering, industrialisering, effektivisering og samhandling. Om du skal utvikle morgendagens løsninger er det behov for uttesting / eksperimentering gjennom risikovillighet, nye prosesser og kompetanse, og aktører som tør gå foran.

Tidligfaseeksperimentering

Beslutningene tas i tidligfase, og risikovilje her er avgjørende. Eksperimentere, prøve og feile, er den eneste veien å gå for å finne nye løsninger. Næringen må selv ta ansvar og investere i denne fasen. Vi anbefaler at det etter modell fra for eksempel kunstfeltet, etableres et fond for søkbare midler for testing og eksperimentering i tidligfase i prosjekter. Fondet kan etableres ved å kreve 1 promille av alle byggeprosjekter - et fond på 530-550 millioner etableres. Slik vil næringa selv finansiere nytekning og eksperimentering.

Nye gjennomføringsmodeller og aktører

Erfaring fra andre næringer tilsier at innovasjon ikke alltid kommer innenfra. Det er behov for å åpne opp og inkludere x-faktorer, nye aktører, ny kunnskap og utforske nye metoder, prosesser og gjennomføringsmodeller for både å effektivisere, men også utløse potensialer for nytekning som finnes i bygge- og eiendomsnæringen. Vi trenger en kulturendring med mer samspill, mindre suboptimalisering, digitale samhandlingsprosesser og en åpenhets- og delingskultur.

Ledestjerner

Det er behov for at noen går foran og påtar seg et utvikler- og innovasjonsansvar. Telenor gjør det for telebransjen. 28 eiendomsselskap har foreløpig tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart mot 2050, som bl.a. forplikter selskapet til mer innovasjon Fremoverlente eiendomsaktører påtar seg med dette et utviklingsansvar på vegne av næringa. De som tør å tenke nytt, langsiktig og se forretningsmulighetene i bærekraft vil vinne.

Det er nå flere initiativ som trekker i riktig retning, men det må gå fortere, det må tenkes strukturert og langsiktig rundt innovasjon slik at næringa kan bli en driver i omstillinga av Norge og gi landet et konkurransefortrinn i forhold til andre land.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: