Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

McKinseys undersøkelse omfatter virksomheter innen medisinsk teknologi, konsumentprodukter og bankvirksomhet.  De selskapene som scoret best på McKinsey Design Index hadde en årlig vekst som var 3 ganger så høy som bransjegjennomsnittet. Over en femårsperiode leverte de beste virksomhetene en avkastning til aksjeeierne som var nesten dobbelt så høy som bransjegjennomsnittet. 

Rapporten fra 2018 konkluderer med at det er fire sentrale kjennetegn ved selskaper som ved hjelp av strategisk design oppnår økonomisk vekst godt over gjennomsnittet i sin bransje. De karakteriseres alle av disse måtene å jobbe på:

  • Mer enn magefølelse. Analytisk lederskap er avgjørende
  • Mer enn én avdeling. Tverrfaglige team gir bedre resultater.
  • Mer enn én fase. Kontinuerlig iterasjon med kunder gir lavere utviklingsrisiko.
  • Mer enn produktutvikling; Brukeropplevelse i sentrum bryter ned interne siloer.

Mer enn magefølelse

De beste resultatene kommer når design behandles på samme måte som andre sentrale, kritiske forretningsområder. Det betyr topplederforankring og effektmåling. Å måle designsatsinger, kvantitativt og kvalitativt, setter faget på agendaen i ledergruppen.

McKinsey hevder at de selskapene som kan vise til de beste resultatene er selskaper som kombinerer design og forretning med en modig kundenær visjon. Ledere som går foran og faktisk bryr seg om kundene, er gode rollemodeller i virksomheten. Det å ha personlige møter med kunder og vise ekte nysgjerrighet og engasjement rundt kundebehov, gir topplederne førstehåndsinnsikt i hva som ikke fungerer og hva kundene virkelig setter pris på.

Mer enn én avdeling

Tverrfaglige team må gis myndighet og handlingsrom slik at de kan ta kollektivt ansvar for å forbedre kundeopplevelsen. I de virksomhetene hvor designere jobber tett med personer med annen bakgrunn og kunnskap i organisasjonen, innvirker det positivt på de finansielle resultatene.

Bedrifter oppnår mest ved oppmuntre til tverrfaglighet og er ikke tjent med å opprette egne designavdelinger, isolert fra resten av virksomheten.

Mer enn nye produkter

Brukeropplevelsen må stå i sentrum for alt virksomheten gjør, om design skal ha virkelig effekt. Kundene er lite interessert i hvordan bedriften er organisert (og har ingen forståelse for hvorfor tjenester ikke fungerer når folk ikke jobber koordinert).

Når utgangspunkt og fokus er hele kundeopplevelsen, som kan spenne over fysiske produkter, tjenester og digitale interaksjoner, gjør det samarbeid og informasjonsdeling internt til en nødvendig del av kulturen og måten bedriften jobber på.

Denne designtilnærmingen krever solid kundeinnsikt som samles ved å observere og, enda viktigere, forstå de underliggende behovene til nye og eksisterende kunder.

Mer enn én fase

Kontinuerlig iterasjon handler om å utvikle tilbudet til kundene og fornye virksomheten gjennom å teste, lære raskt og forbedre. De bedriftene som har dette som tilnærming, jobber kontinuerlig med brukertesting og bruker innsikten til å forbedre produkter og tjenester. Da øker sjansene for å skape opplevelser utover det vanlige samtidig som risikoen for store og kostbare feilgrep reduseres.

Fortsatt mer å lære

Mange av virksomhetene i studien har innlemmet design i ledelse, kultur og forretningsutvikling på en måte om gjør at de leverer godt over gjennomsnittet i sine bransjer. Det gjenstår fortsatt en god del arbeid for at flere selskaper skal få full uttelling av sine designinvesteringer:

  • Over halvparten av virksomhetene innrømmer at de ikke har objektive kriterier for å evaluere og sette mål for designarbeidet.
  • Mer enn 40 prosent av selskapene i undersøkelsen snakker ikke med sluttkundene når de utvikler nye løsninger eller produkter.
  • 60 prosent av selskapene bruker prototyping, men bare internt og sent i prosessen. Fremgangsrike selskaper bygger en kultur som premierer tidlig involvering av eksterne interessenter og feirer tidlige ideer.

Last ned rapporten >>