Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for universell utforming

Som utgangspunkt for all vurdering skal definisjonen av universell utforming legges til grunn:

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Definisjon fra FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

En viktig egenskap ved universell utforming er bevisstgjøring om nødvendigheten av stadig utvikling. Teknologi, kunnskap og holdninger er i rask endring. Det er derfor behov for innovativ tenkning og kontinuerlig vurdering av nye muligheter for å skape stadig bedre løsninger. Innovasjonsprisen for universell utforming ønsker å få dette tydeligere frem.

Universell utforming er en normativ strategi som gir grunnlaget for å konkretisere kvaliteter i produkter, bygg og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle på en likestilt måte. Det skal arbeides for å oppnå løsninger som alle kan bruke, ikke spesial- eller nisjeløsninger som retter seg mot enkeltgrupper.

Universelt utformede løsninger skal være gode totalt sett, og fungere sammen med andre samfunnsmessige mål og inngå som en integrert del av helhetlig utforming.

Innovasjonsprisen for universell utforming blir delt ut på oppdrag av Kulturdepartementet i samarbeid med DOGA.

Les mer om DOGAs satsning på Design for alle

Les Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.