Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Kvaliteten på juryarbeidet er avgjørende og skal sikre en bred vurdering innenfor alle fagdisiplinene.

Juryens mandat

Juryens mandat er å vurdere prosjekter der design og/eller arkitektur er drivere for nyskapende resultater med faglige kvaliteter som form og funksjon, samt effekt i samfunns-,  miljømessig og økonomisk forstand.

Blant mottakerne av DOGA-merket nominerer juryen prosjekter som viser til høy grad av nyskaping innen samfunn, økonomi og/eller miljøtil å motta DOGA Hedersmerket.


Hvem utgjør juryen?

Her finner du en presentasjon av medlemmene i juryen for DOGA-merket: Juryen for DOGA-merket 2020.

Juryen for DOGA-merket består av:

  • Toneangivende fagutøvere som representerer et bredt spekter av design- og arkitekturfaglige disipliner, med samlet bred erfaring fra offentlige og private virksomheter
  • Representanter fra næringsliv og offentlig sektor
  • Ressurspersoner med spesialkompetanse på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft

Jurymedlemmene blir valgt på bakgrunn av innspill fra fagorganisasjonene for design og arkitektur, og andre relevante aktører. Jurymedlemmene rekrutteres fra hele landet og skal representere bredden av design- og arkitekturfeltet.

Et jurymedlem kan være med i juryen i opptil tre år, pluss to år som juryleder.

DOGA-merket juryeres på bakgrunn av digital innsendelse. Søknadene vurderes med utgangspunkt i tekst, bilder og lenker som er sendt inn gjennom søknadsskjema.

I enkelte tilfeller kan juryen etterspørre fysiske modeller, befaring etc. Dette kan ikke kreves/etterspørre av søker.

Juryprosessen

Søknader til DOGA-merket blir vurdert individuelt, i faggrupper og i tverrfaglig jury med representanter fra næringsliv og offentlig sektor. I juryen sitter også ressurspersoner med spesialkompetanse på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

I første runde vurderes prosjektenes helhetsinntrykk, og søknadene med jevnt over høyest poengsum går videre til neste runde. I denne runden kvalitetssikres det design- og arkitekturfaglige bidraget av en tverrfaglig jury med kompetanse som dekker bredden av design- og arkitekturfeltene.

10–20 prosent av de innsendte prosjektene går videre til finalerunden. I denne runden skal juryen velge ut de prosjektene som i aller størst grad demonstrerer hvordan god design og arkitektur skaper verdi for samfunn, miljø og økonomi. De skal også nominere spesielt imponerende prosjekter til DOGA Hedersmerket.

Inhabilitet

Juryen skal være så nøytral som mulig og gi en objektiv vurdering fundert i prisens kriterier.

Jurymedlemmer regnes som inhabile dersom de har:

  • deltatt i prosjektet,
  • jobbet med konkurrerende prosjekter,
  • på noen måte deltatt i prosjektet,
  • vært på oppdragsgiversiden,
  • vært på leverandørsiden og/eller
  • har nære relasjoner til eller i virksomheten. 

Inhabile jurymedlemmer erstattes av en vara.

Taushetsplikt

Alle søknader behandles konfidensielt, og alle som har innsyn i søknadene og juryeringsprosessen har taushetsplikt. Mottakerne av DOGA-merket for design og arkitektur blir offentliggjort under prisutdelingen i januar. Det er kun Design og arkitektur Norge som har anledning til å offentliggjøre resultatet av juryeringen.

Hvert jurymedlem undertegner en taushetserklæring før de får tilgang til søknadene.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: