Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Kvaliteten på juryarbeidet er avgjørende og skal sikre en bred vurdering innenfor alle fagdisiplinene.

Juryens mandat

Juryens mandat er å vurdere prosjekter der design og/eller arkitektur er drivere for nyskapende resultater med faglige kvaliteter som form og funksjon, samt effekt i samfunns-,  miljømessig og økonomisk forstand.

Blant mottakerne av DOGA-merket nominerer juryen prosjekter som viser til høy grad av nyskaping innen samfunn, økonomi og/eller miljøtil å motta DOGA Hedersmerket.


Hvem utgjør juryen?

Juryen for DOGA-merket består av:

  • 14 toneangivende fagutøvere som representerer et bredt spekter av design- og arkitekturfaglige disipliner, med samlet bred erfaring fra offentlige og private virksomheter
  • 2 representanter fra hhv privat næringsliv og offentlig sektor
  • 3 ressurspersoner med spesialkompetanse på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft
  • 1 ekspert på designledelse.

Jurymedlemmene blir valgt på bakgrunn av innspill fra fagorganisasjonene for design og arkitektur, og andre relevante aktører. Jurymedlemmene rekrutteres fra hele landet og skal representere bredden av design- og arkitekturfeltet.

Et jurymedlem kan være med i juryen i opptil tre år, pluss to år som juryleder.

DOGA-merket juryeres på bakgrunn av digital innsendelse. Søknadene vurderes med utgangspunkt i tekst, bilder og lenker som er sendt inn gjennom søknadsskjema.

I enkelte tilfeller kan juryen etterspørre fysiske modeller, befaring etc. Dette kan ikke kreves/etterspørre av søker.

Juryprosessen

Søknader til DOGA-merket blir vurdert individuelt, i faggrupper og i utvidet tverrfaglig jury med representanter fra næringsliv og offentlig sektor. I juryen sitter også ressurspersoner med spesialkompetanse på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

I første runde vurderes prosjektenes helhetsinntrykk, og søknadene som juryen jevnt over vurderer høyest går videre til neste runde (ca 20 %).

I den andre runden kvalitetssikres det design- og arkitekturfaglige bidraget (fagkriteriene*), av en tverrfaglig jury med kompetanse som dekker bredden av design- og arkitekturfeltene.

Prosjektene som godkjennes av den tverrfaglige juryen går videre til juryeringens siste runde: hovedjuryen. Her vurderes prosjektene opp mot verdikriteriene* – altså hvordan prosjektene skaper verdi for samfunn, miljø og økonomi. Det er også i denne fasen at nominerte og vinnere av DOGA Hedersmerket avgjøres.

*Se neste avsnitt for en beskrivelse av kriteriene for DOGA-merket.

Vi illustrerer juryeringsprosessen slik:

Inhabilitet

Juryen skal være så nøytral som mulig og gi en objektiv vurdering fundert i prisens kriterier.

Jurymedlemmer regnes som inhabile dersom de har:

  • deltatt i prosjektet,
  • jobbet med konkurrerende prosjekter,
  • på noen måte deltatt i prosjektet,
  • vært på oppdragsgiversiden,
  • vært på leverandørsiden og/eller
  • har nære relasjoner til eller i virksomheten. 

Inhabile jurymedlemmer erstattes av en vara.

Taushetsplikt

Alle søknader behandles konfidensielt, og alle som har innsyn i søknadene og juryeringsprosessen har taushetsplikt. Mottakerne av DOGA-merket for design og arkitektur blir offentliggjort under  prisutdelingen i februar/ mars. Det er kun Design og arkitektur Norge som har anledning til å offentliggjøre resultatet av juryeringen.

Hvert jurymedlem undertegner en taushetserklæring før de får tilgang til søknadene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.