Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Formålet med konkurransen

Konkurransen er et initiativ fra Design og Arkitektur Norge (DOGA), Nordic Edge og Innovasjon Norge for å bidra til innovasjon, verdiskaping og bærekraftig næringsutvikling – og på den måten fremme utviklingen av smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Søknadsfrist var 4. november 2019!

Formålet med denne behovsdrevne innovasjonskonkurransen er å operasjonalisere målbildene og prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Det vil si å demonstrere hvordan kommunene/fylkeskommunene kan bruke veikartet i praksis med utgangspunkt i utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter.

Mer om nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn >>

Målgruppe

Konkurransen er todelt. I den første fasen leter vi etter ambisiøse kommuner/fylkeskommuner med utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter. I den andre fasen er målgruppen næringslivsaktører og andre relevante aktører som skal bidra med innovative og bærekraftige løsninger på utfordringene.

Jurymedlemmer

 • Anders Nohre-Walldén/Grønn byggallianse
 • Savis Gahari/NTNU
 • Maja Nilssen/Nord Universitet
 • Anne Romsaas/KS
 • Sølve Fauskevåg/Innovasjon Norge
 • Tina Rebecca Hov-Gylthe/Forskningsrådet
 • Hege Tafjord/Difi
 • Aud Tennøy/TØI
 • Joakim Skajaa/Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
 • Tarje Bjørgum/Abelia

Fase 1: Kommuner og fylkeskommuner

Konkurransens første del lanseres den 25. september på Nordic Edge Expo i Stavanger. Det vi ser etter er ambisiøse kommuner/fylkeskommuner som ønsker å eksperimentere og samarbeide på tvers, og i konkurransen utvikle og utprøve innovative og bærekraftige metoder og løsninger på utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter.

Kriterier

Av de søknader vi får inn, kommer en nasjonal jury til å velge ut tre kommuner/fylkeskommuner med tilhørende utfordringer basert på følgende kriterier:

Størrelse – vi leter etter kommuner/fylkeskommuner av forskjellige størrelser.


Geografi
– vi leter etter kommuner/fylkeskommuner fra hele landet.

Forankring – vi leter etter kommuner/fylkeskommuner med prosjekter i tidlig fase med klare mål, allokerte ressurser og en solid forankring internt i kommunen/fylkeskommunen.

Engasjement – vi leter etter ambisiøse kommuner/fylkeskommuner som er på jakt etter tverrfaglige, innovative og bærekraftige løsninger, som vil utforske nye måter å jobbe på – og som er villig til å dele sine funn med andre kommuner/fylkeskommuner.

Forpliktelse – vi leter etter kommuner/fylkeskommuner som er villig til å bruke tid og krefter på å jobbe sammen med oss, og som også er genuint interesserte i å implementere den endelige løsningen.

Bærekraft - vi leter etter kommuner/fylkeskommuner som har ambisjoner om å knytte sitt innovasjonsarbeid til FNs bærekraftmål.


Veikartet
–  vi leter etter utfordringer som tar utgangspunkt i målbildene og prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.


Skalerbarhet
– vi leter etter utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter, som kan fremme utviklingen av skalerbare metoder og løsninger.

Inkludering - vi leter etter utfordringer der innbyggere, næringsliv og akademia kan og bør inkluderes for å i fellesskap utvikle bedre og mer innovative løsninger.


Teknolog
i - vi leter etter utfordringer der ny teknologi og/eller åpne data kan være en del av løsningen.

Prosessen

Etter å ha valgt ut tre kommuner/fylkeskommuner med tilhørende utfordringer inviterer vi til en felles kick-off workshop på DOGA i Oslo, hvor vi jobber sammen med kommunene/fylkeskommunene og eksperter på relevante områder, for å utdype og spisse utfordringene, for å inspirere kommunene/fylkeskommunene til å tenke i nye baner og for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling på tvers.

Kommunene/fylkeskommunene ferdigstiller etterfølgende konkurransedokumentene i samarbeid med DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge, slik at tre ferdige innovasjonskonkurranser, basert på kommunenes/fylkeskommunenes spesifikke behov, muligheter og utfordringer, kan lanseres i slutten av januar 2020.

Muligheter og forpliktelser

I innovasjonskonkurransen fasiliterer DOGA, Nordic Edge Smart City Innovation Lab og Innovasjon Norge et forløp, hvor kommunene/fylkeskommunene får:

 • Mulighet for å utvikle og teste ut nye metoder og samarbeidsmodeller i samarbeid med relevante aktører.
 • Tilgang til et omfattende nettverk, hvor de også når ut til aktører som de kanskje ellers ikke er vant til å samarbeide med.
 • Tverrfaglige og innovative løsninger på en eller flere sentrale utfordringer.
 • Mulighet for å være forgjenger innen smart og bærekraftig byutvikling, og oppnå synlighet både nasjonalt og internasjonalt.
 • Erstattet eventuelle reisekostnader gjennom hele konkurranseforløpet.

Det forventes til gjengjeld at de utvalgte kommunene/fylkeskommunene:

 • Utpeker en prosjektleder, som er vår kontaktperson gjennom hele konkurranseforløpet.
 • Stiller med representanter fra minimum to avdelinger til en felles kick-off workshop i desember 2019.
 • Stiller med representanter fra minimum to avdelinger til en lokal matchmaking- og samskapingsworkshop, samt i et innspillsmøte med de utvalgte finalistene i løpet av våren 2020.
 • Utpeker en lokal jurymedlem, som vil inngå i den nasjonale juryen i fase 2 av konkurransen.
 • Innleder en dialog med vinnerteamet om en eventuell anskaffelse/implementering av løsningen.

Søknadsfrist var 4. november 2019!

Fase 2: Næringslivet og andre aktører

Vi leter etter næringslivsaktører og andre aktører som vil bidra til å utvikle innovative og bærekraftige metoder og løsninger på de utvalgte utfordringene, knyttet opp mot målbildene og prinsippene i veikartet, og mot FNs bærekraftmål 9, 11 og 17.

Mer informasjon om fase 2 kommer ultimo 2019.  

Bakgrunn for konkurransen

Det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn ble lansert den 14. august 2019. Det overordnede målet med veikartet er å fremme utviklingen av smarte, bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn.

Veikartet definerer smartby i en norsk kontekst, og bygger et felles verdigrunnlag som fremmer samarbeid og samskaping på tvers av sektorer, fag og nivåer – og ikke minst sammen med innbyggerne. Det beskriver mulige positive samfunnseffekter av smartby-arbeid, og identifiserer sentrale muligheter, utfordringer og nøkkelspørsmål.

Videre beskriver det koblingen mellom smartby og by- og samfunnsutvikling, og hvordan kommuner og fylkeskommuner kan være pådrivere for dette arbeidet. Veikartet fungerer også som et strategisk verktøy for å kommunisere ambisjoner og verdier.

Mer om nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn >>

Innovasjonskonkurransen finner sted i samspill med FN sin satsing United 4 Sustainable Smart Cites (U4SSC), med hvilken vi deler et felles mål: utviklingen av smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: