Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist: Innovasjonsprogram for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Viktige frister

Gnist – innovasjonsdelen (frist: 11. desember 2020): Skjema for å sende inn utfordringer til innovasjonskonkurransen

Gnist – kompetansedelen (frist: 23. oktober 2020): Skjema for påmelding til digitale workshops

Gnist-programmet skal stimulere til nytenking og innovasjon for å løse konkrete samfunnsutfordringer med utgangspunkt i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn og FNs bærekraftmål. Vi tilbyr støtte og kompetanse gjennom hele prosessen for å fremme løsninger som bidrar til god stedsutvikling, mer attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling i hele landet.

Programmet er særlig rettet mot distriktskommuner, men er åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge gode lokalsamfunn.

Gnist kombinerer samskaping, designmetodikk og ny teknologi for å bidra til:

 • Økt kompetanse på steds- og næringsutvikling i distriktskommuner, med utgangspunkt i stedsspesifikke fortrinn og behov.
 • Nye samarbeidskonstellasjoner for mer innovative, helhetlige og langsiktige løsninger på konkrete utfordringer i lokalsamfunn.
 • Attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn å bo, arbeide og leve i.
 • Kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av kommuner og regioner.
 • Skalering og eksport av innovative løsninger for smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Innhold

Gnist-programmet består av to deler:

 • Kompetansebyggingsdelen (fase 1) av programmet er åpen og gratis for alle kommuner. Denne delen foregår digitalt.
 • Innovasjonsdelen (fase 2-5) av programmet er innrettet som en innovasjonskonkurranse, hvor tre kommuner med de mest interessante og innovasjonsvennlige utfordringene plukkes ut til å være med videre. Gjennom en strukturert prosess ledet av DOGA og Nordic Edge vil lokale og nasjonale bedrifter engasjeres i å utvikle løsninger på de valgte utfordringene i samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og innbyggere.

Gnist-programmet bygger videre på positive erfaringer fra den tidligere innovasjonskonkurransen i samarbeid med Utsira og Krødsherad kommune,  og Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn som metode for steds- og næringsutvikling.

Kompetansedelen

Fase 1: Utfordring (oktober-desember 2020)

Kompetansebygging gjennom digitale halvdags-workshops:

 • Uke 44: Designmetodikk for steds- og næringsutvikling
 • Uke 46: Innbyggerinvolvering og bostedsattraktivitet (i samarbeid med Loft4)
 • Uke 48: Bærekraft og innovative offentlige anskaffelser (i samarbeid med LUP – Leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser)

Fase 1 er gratis og åpen for alle, men er særlig rettet mot distriktskommuner. Kommunene inviteres parallelt til å sende inn konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling.

Frist for å sende inn en utfordring til innovasjonsprogrammet er den 11. desember 2020.

Innovasjonsdelen

Fase 2: Utforskning (januar-april 2021)

Tre kommuner med tilhørende utfordringer blir valgt ut til deltakelse i den videre innovasjonsprosessen basert på kriteriene under.

Veikartet – vi leter etter utfordringer som tar utgangspunkt i målbildene og prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 

Bærekraft - vi leter etter kommuner som har ambisjoner om å knytte sitt innovasjonsarbeid til FNs bærekraftmål.

 

Geografi – vi leter etter kommuner fra hele landet.

Engasjement – vi leter etter ambisiøse kommuner som er på jakt etter tverrfaglige, innovative og bærekraftige løsninger, som vil utforske nye måter å jobbe på – og som er villig til å dele sine funn med andre kommuner/fylkeskommuner.

Forpliktelse – vi leter etter kommuner som er villig til å bruke tid og krefter på å jobbe sammen med oss, og som også er genuint interesserte i å implementere den endelige løsningen.

Skalerbarhet – vi leter etter utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter, som kan fremme utviklingen av skalerbare metoder og løsninger.

 

Forankring – vi leter etter kommuner med prosjekter i tidlig fase med klare mål, allokerte ressurser og en solid forankring internt i kommunen.

Inkludering - vi leter etter utfordringer der innbyggere, næringsliv og akademia kan og bør inkluderes for å i fellesskap utvikle bedre og mer innovative løsninger.


Teknolog
i - vi leter etter utfordringer der ny teknologi og/eller åpne data kan være en del av løsningen.

Kommunene deltar sammen med sine respektive fylkeskommuner i en felles workshop med formål å skaffe innsikt, spisse utfordringene samt bidra med inspirasjon og fremme kunnskapsutveksling på tvers av kommunene. Det utarbeides en behovsbeskrivelse og aktørkartlegging med bruk av designmetodikk, basert på lokale premisser og fortrinn. Det blir også lagt opp til et løp for innbyggerinvolvering, med hovedvekt på ungdomsattraktivitet, jobbmuligheter og mangfold.

Fase 3: Utvikling (april-juni 2021)

Kommunene lanserer en innovasjonskonkurranse basert på lokale premisser, behov og fortrinn – i samarbeid med DOGA, Nordic Edge og de respektive fylkeskommunene. Lokale og eksterne næringslivsaktører, samt andre relevante aktører inviteres til lokale designsprints for å igangsette utviklingen av innovative og tverrfaglige løsninger på kommunene sine utfordringer, basert på resultatet fra fase 2. Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, FNs bærekraftmål og framtidsscenarier fungerer som metode, verktøy og inspirasjon.

Fase 4: Videreutvikling/implementering (august-september 2021)

De to beste løsningene i hver av de tre vinnerkommunene velges ut, og mottar 150.000 kr hver for videreutvikling av løsningsforslaget (150.000 kr fra kommunen/fylkeskommunen og 150.000 kr fra DOGA øremerket til bruk av design-/arkitekturkompetanse) basert på innspill fra kommunen, fylkeskommunen, eksterne eksperter og ikke minst fra innbyggerne. Den beste løsningen kåres og inviteres til dialog med kommunen med henblikk på realisering. Samtidig blir relevante støtteordninger/virkemidler kartlagt.

Fase 5: Spredning og skalering (oktober-desember 2021)

Offentliggjøring av vinnerne på Nordic Edge Expo i september 2021. Synliggjøring av vinnerløsningene nasjonalt og internasjonalt, og erfaringsutveksling mellom kommunene i innovasjonsprogrammet og følgekommuner. Det blir lagt opp til et parallelt løp for følgeforskning og metodeutvikling for ytterligere å bidra til kompetansebygging og skalering.

Det å få hjelp til å gjennomføre en nasjonal innovasjonskonkurranse er en fantastisk premie for små kommuner. Takk til dere som plukket ut Utsira kommune og gav oss denne unike sjansen til innovasjon og utvikling. Vi hadde aldri kommet i nærheten av slike miljøer uten hjelp.

Rune Solevåg

økonomisjef og prosjektleder, Utsira kommune

Muligheter og forpliktelser

I innovasjonsprogrammet fasiliterer DOGA og Nordic Edge et forløp, hvor kommunene får:

 • Hjelp og støtte gjennom hele prosessen for å fremme løsninger som bidrar til god stedsutvikling, mer attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling.
 • Økt kompetanse på steds- og næringsutvikling, med utgangspunkt i stedsspesifikke fortrinn og behov.
 • Mulighet for å utvikle og teste ut nye metoder og samarbeidskonstellasjoner for mer innovative, helhetlige og langsiktige løsninger.
 • Tilgang til et omfattende nettverk, hvor de også når ut til aktører som de kanskje ellers ikke er vant til å samarbeide med.
 • Synlighet og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.
 • Kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av kommuner og regioner.
 • 150.000 kr fra DOGA øremerket til bruk av design-/arkitekturkompetanse hos næringslivsaktører for videreutvikling av løsningsforslag.

Det forventes til gjengjeld at de utvalgte kommunene:

 • Utpeker en prosjektleder, som er vår kontaktperson gjennom hele konkurranseforløpet.
 • Stiller med representanter fra minimum to avdelinger på tre workshops knyttet til innovasjonskonkurransen i perioden januar-juni 2021.
 • Gjennomfører en prosess for innbyggerinvolvering basert på innspill fra DOGA og samarbeidspartnere.
 • Identifiserer og engasjerer lokale næringslivsaktører og andre relevante aktører.
 • Innleder en dialog med teamet bak vinnerløsningen om en eventuell anskaffelse/implementering.
 • Stiller med 150.000 kr – alene eller i spleiselag med fylkeskommunen – til næringslivsaktører for videreutvikling av innovative, tverrfaglige og holistiske løsningsforslag.

Gnist-programmet er et initativ av DOGA og Nordic Edge i samarbeid med Distriktssenteret, Leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser (LUP), Siva, KS, Ungdommens distriktspanel og Loft4.

Samarbeidspartnere

Fylkeskommunene
• Informasjon til egne kommuner om programmet.
• Innspill til innovasjonsprogrammet.
• Støttespillere for utvalgte kommuner underveis i prosessen, inkl. kompetanse, mobilisering av relevante aktører og identifisering av virkemiddel.

Leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser (LUP)
• Hjelp til utvalgte kommuner ved formulering av utlysning med henblikk på økt realiseringspotensiale.
• Kompetanse og støtte underveis i prosessen.

Distriktssenteret/Ungdommens distriktspanel
• Kommunikasjon ut til distriktskommuner.
• Kompetanse og støtte underveis i prosessen.
• Involvering av og innspill fra ungdommer.
Siva (næringshager/inkubatorer)
• Mobilisering av relevante næringslivsaktører til å utvikle løsninger.
• Ressurser i form av innovasjonskompetanse/prosjektledelse.

KS
• Kommunikasjon ut til kommuner.
• Kompetanse og støtte underveis i prosessen.

Loft4
• Utvikle løp for innbyggerinvolvering.
• Kompetanse og støtte underveis i prosessen.

For Krødsherad har innovasjonskonkurransen vært en fantastisk reise, og gitt oss en unik mulighet til å jobbe med de fremste miljøene i landet. Vi har nå en løsning som flytter oss flere skritt framover, og som også er skalerbar til andre destinasjoner i Distrikts-Norge.

Ellen Anne Bye

prosjektleder, Krødsherad kommune

Viktige frister

Gnist – innovasjonsdelen (frist: 11. desember 2020): Skjema for å sende inn utfordringer til innovasjonskonkurransen

Gnist – kompetansedelen (frist: 23. oktober 2020): Skjema for påmelding til digitale workshops

Bakgrunn for programmet

208 av 356 norske kommuner hadde befolkningsnedgang i 2019. Blant de mest rurale (minst sentrale) vil flertallet ha færre innbyggere i fremtiden. For å motvirke fraflytting er det viktig å se steds- og næringsutvikling i en sammenheng. Distriktskommuner må ikke bare skape flere arbeidsplasser – de må også skape steder hvor det er attraktivt å bo. Samtidig viser forskning at distriktskommuner i liten grad deltar i nasjonale innovasjonsprogrammer.

Erfaringer fra innovasjonskonkurransen 2020 i samarbeid med Utsira kommune og Krødsherad kommune, samt rapporten Strekk i laget av Nordlandsforskning på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartmentet. Rapporten viser at Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn er en god metode for steds- og næringsutvikling i distriktskommuner. Gnist-programmet tar utgangspunkt i veikartet for å utforske nye samarbeidsmodeller på tvers av sektorer og fag og på den måten bidra til gode, attraktive lokalsamfunn, som fremmer bærekraftig verdiskaping.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: