Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist: Innovasjonsprogram for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Viktige frister

Gnist – innovasjonsdelen: Fristen var 11 desember 2020.

Gnist – kompetansedelen: Fristen var 30. oktober 2020.

Gnist-programmet tar utgangspunkt i konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn, og tilbyr utvalgte kommuner hjelp og kompetanse for å legge til rette for en prosess som bidrar til utviklingen av innovative og holistiske løsninger med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov.

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4 og Growlab.

Dett er særlig rettet mot distriktskommuner, men er åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge attraktive lokalsamfunn.

Gnist-programmet kombinerer samskaping, designmetodikk og ny teknologi for å bidra til:

 • Økt kompetanse på steds- og næringsutvikling i distriktskommuner, med utgangspunkt i stedsspesifikke fortrinn og behov.
 • Nye samarbeidskonstellasjoner for mer innovative, helhetlige og langsiktige løsninger på konkrete utfordringer i lokalsamfunn.
 • Attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn å bo, arbeide og leve i.
 • Kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av kommuner og regioner.
 • Skalering og eksport av innovative løsninger for smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Innhold

Gnist-programmet består av to deler:

 • Kompetansebyggingsdelen (fase 1) av programmet er åpen og gratis for alle kommuner. Denne delen foregår digitalt.
 • Innovasjonsdelen (fase 2-5) av programmet er innrettet som en innovasjonskonkurranse, hvor tre kommuner med de mest interessante og innovasjonsvennlige utfordringene plukkes ut til å være med videre. Gjennom en strukturert prosess ledet av DOGA og Nordic Edge vil lokale og nasjonale bedrifter engasjeres i å utvikle løsninger på de valgte utfordringene i samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og innbyggere.

Gnist-programmet bygger videre på positive erfaringer fra den tidligere innovasjonskonkurransen i samarbeid med Utsira og Krødsherad kommune, og Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn som metode for steds- og næringsutvikling.

Kompetansedelen

Fase 1: Utfordring (oktober-desember 2020)

Kompetansebyggingsdelen ble gjennomført i november 2020 og bestod av tre digitale workshoper. Hovedformålet til denne delen er å gjøre kommunene klar til å sende inn konkrete utfordringer, knyttet til steds- og næringsutvikling, til innovasjonsdelen i Gnist-programmet.

Se opptak eller last ned presentasjoner og materiell fra workshopene >>

Innovasjonsdelen

Fase 2: Utforskning (januar-april 2021)

Kommuner inviteres til å sende inn konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. Tre kommuner med tilhørende utfordringer blir valgt ut til deltakelse i den videre innovasjonsprosessen basert på kriteriene under.

Juryeringen for innsendte bidrag finner sted den 12. januar 2021.

Juryen består av:

 • Mona Handeland, Distriktssenteret
 • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
 • Anne Romsaas, KS
 • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
 • Randi Torvik, Siva
 • Elisabeth Smith, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
 • Siri Holmboe Høibo, DOGA

For de utvalgte kommunene vil fylkeskommunen være en særlig viktig støtte, både i innovasjonsprosessen og for å lykkes med den konkrete gjennomføringen.

Kommunene som velges ut deltar sammen med sine respektive fylkeskommuner i en felles workshop. Formål er å skaffe innsikt og spisse utfordringene, for å gjøre dem klar for næringslivet til å utvikle løsninger. Det utarbeides en behovsbeskrivelse og aktørkartlegging med bruk av designmetodikk, og basert på lokale premisser og fortrinn. Det blir også lagt opp til et løp for innbyggerinvolvering.

Veikartet – vi leter etter utfordringer som tar utgangspunkt i målbildene og prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 

Bærekraft - vi leter etter kommuner som har ambisjoner om å knytte sitt innovasjonsarbeid til FNs bærekraftmål.

 

Geografi – vi leter etter kommuner fra hele landet.

Engasjement – vi leter etter ambisiøse kommuner som er på jakt etter tverrfaglige, innovative og bærekraftige løsninger, som vil utforske nye måter å jobbe på – og som er villig til å dele sine funn med andre kommuner/fylkeskommuner.

Forpliktelse – vi leter etter kommuner som er villig til å bruke tid og krefter på å jobbe sammen med oss, og som også er genuint interesserte i å implementere den endelige løsningen.

Skalerbarhet – vi leter etter utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter, som kan fremme utviklingen av skalerbare metoder og løsninger.

 

Forankring – vi leter etter kommuner med prosjekter i tidlig fase med klare mål, allokerte ressurser og en solid forankring internt i kommunen.

Inkludering - vi leter etter utfordringer der innbyggere, næringsliv og akademia kan og bør inkluderes for å i fellesskap utvikle bedre og mer innovative løsninger.


Teknolog
i - vi leter etter utfordringer der ny teknologi og/eller åpne data kan være en del av løsningen.

Fase 3: Utvikling (april-juni 2021)

Kommunene lanserer en innovasjonskonkurranse – i samarbeid med DOGA, Nordic Edge og respektive fylkeskommune. Lokale og eksterne næringslivsaktører, samt andre relevante aktører inviteres til lokale designsprints for å igangsette utviklingen av innovative og tverrfaglige løsninger på kommunene sine utfordringer, basert på resultatet fra fase 2.

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, FNs bærekraftmål og framtidsscenarier fungerer som metode, verktøy og inspirasjon.

Fase 4: Videreutvikling/implementering (august-september 2021)

De to beste løsningene i hver av de tre vinnerkommunene velges ut, og mottar 150.000 kr hver for videreutvikling av løsningsforslagene (150.000 kr fra kommunen/fylkeskommunen og 150.000 kr fra DOGA øremerket til bruk av design-/arkitekturkompetanse) basert på innspill fra kommunen, fylkeskommunen, eksterne eksperter og ikke minst fra innbyggerne.

Den beste løsningen kåres og inviteres til dialog med kommunen. Samtidig blir relevante støtteordninger/virkemidler kartlagt med henblikk på realisering.

Fase 5: Spredning og skalering (oktober-desember 2021)

Offentliggjøring av vinnerne på Nordic Edge Expo i september 2021. Synliggjøring av vinnerløsningene nasjonalt og internasjonalt, og erfaringsutveksling mellom kommunene i innovasjonsprogrammet og følgekommuner. Det blir lagt opp til et parallelt løp for følgeforskning og metodeutvikling for ytterligere å bidra til kompetansebygging og skalering.

Det å få hjelp til å gjennomføre en nasjonal innovasjonskonkurranse er en fantastisk premie for små kommuner. Takk til dere som plukket ut Utsira kommune og gav oss denne unike sjansen til innovasjon og utvikling. Vi hadde aldri kommet i nærheten av slike miljøer uten hjelp.

Rune Solevåg

økonomisjef og prosjektleder, Utsira kommune

Muligheter og forpliktelser

I innovasjonsdelen av Gnist-programmet fasiliterer DOGA og Nordic Edge et forløp i form av en innovasjonskonkurranse, hvor kommunene får:

 • Hjelp og støtte gjennom hele prosessen for å fremme løsninger som bidrar til god stedsutvikling, mer attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling.
 • Økt kompetanse på steds- og næringsutvikling, med utgangspunkt i stedsspesifikke fortrinn og behov.
 • Mulighet for å utvikle og teste ut nye metoder og samarbeidskonstellasjoner for mer innovative, helhetlige og langsiktige løsninger.
 • Tilgang til et omfattende nettverk, hvor de også når ut til aktører som de kanskje ellers ikke er vant til å samarbeide med.
 • 150.000 kr fra DOGA øremerket til bruk av design-/arkitekturkompetanse hos næringslivsaktører for videreutvikling av innovative og holistiske løsningsforslag.
 • Synlighet og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.
 • Kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av kommuner og regioner.
 • Hjelp til identifisering av relevante virkemiddel/støtteordninger for realisering av løsningsforslag.

  Det forventes til gjengjeld at de utvalgte kommunene:
 • Utpeker en prosjektleder, som er vår kontaktperson gjennom hele konkurranseforløpet.
 • Stiller med representanter fra minimum to avdelinger i kommunen (plan og næring) på tre workshops knyttet til innovasjonskonkurransen i perioden januar-juni 2021.
 • Kobler på fylkeskommunen (plan og næring) som støttespiller i innovasjonskonkurransen.
 • Gjennomfører en prosess for innbyggerinvolvering basert på innspill fra DOGA og samarbeidspartnere.
 • Identifiserer og engasjerer lokale næringslivsaktører og andre relevante aktører.
 • Innleder en dialog med teamet bak vinnerløsningen om en eventuell anskaffelse/implementering.
 • Stiller med 150.000 kr – alene eller i spleiselag med fylkeskommunen – til næringslivsaktører for videreutvikling av innovative, tverrfaglige og holistiske løsningsforslag.

Gnist-programmet er et initativ av DOGA og Nordic Edge i samarbeid med Distriktssenteret, KS, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4 og Growlab.

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge

 • Kompetanse og idenfisering av virkemiddel
 • Synlighet og internasjonalisering
 • Mobilisering av næringslivsaktører

Fylkeskommunene

 • Informasjon til egne kommuner om programmet
 • Innspill til innovasjonsprogrammet
 • Støttespillere for utvalgte kommuner underveis i prosessen, inkl. kompetanse, mobilisering av relevante aktører og identifisering av virkemiddel.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)

 • Hjelp til utvalgte kommuner ved formulering av utlysning med henblikk på økt realiseringspotensiale.
 • Kompetanse og støtte underveis i prosessen

Distriktssenteret

 • Kommunikasjon ut til distriktskommuner
 • Kompetanse og støtte underveis i prosessen
 • Involvering av og innspill fra ungdommer

Siva (næringshager/inkubatorer)

 • Mobilisering av relevante næringslivsaktører til å utvikle løsninger.
 • Ressurser i form av innovasjonskompetanse/prosjektledelse

KS

 • Kommunikasjon ut til kommuner
 • Kompetanse og støtte underveis i prosessen

Loft4

 • Utvikle løp for innbyggerinvolvering
 • Kompetanse og støtte underveis i prosessen

For Krødsherad har innovasjonskonkurransen vært en fantastisk reise, og gitt oss en unik mulighet til å jobbe med de fremste miljøene i landet. Vi har nå en løsning som flytter oss flere skritt framover, og som også er skalerbar til andre destinasjoner i Distrikts-Norge.

Ellen Anne Bye

prosjektleder, Krødsherad kommune

Viktige frister

Gnist – innovasjonsdelen: Fristen var 11 desember 2020.

Gnist – kompetansedelen: Fristen var 30. oktober 2020.

Webinar: Hva er Gnist?

I oktober ble det avholdt et webinar hvor vi besvarte alle spørsmål rundt Gnist – og hvorfor din kommune bør delta i programmet. Se opptak her.

 

Bakgrunn for programmet

208 av 356 norske kommuner hadde befolkningsnedgang i 2019. Blant de mest rurale (minst sentrale) vil flertallet ha færre innbyggere i fremtiden. For å motvirke fraflytting er det viktig å se steds- og næringsutvikling i en sammenheng: Distriktskommuner må ikke bare skape flere arbeidsplasser – de må også skape steder hvor det er attraktivt å bo. Samtidig viser forskning at distriktskommuner i liten grad deltar i nasjonale innovasjonsprogrammer.

Med Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn og FNs bærekraftmål som rettesnor, skal Gnist-programmet stimulere til nytenking og innovasjon – og omsettes til konkrete prosjekter som fremmer god stedsutvikling og bærekraftig næringsutvikling i hele landet.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: