Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tilskuddsordningen levende lokaler

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Hub Hamar – 400 000 kroner

Ansvarlig søker: Hamar kommune
Medsøkere:
NAV Hamar, Frelsesarmeen Hamar, Fretex og Hamarregionen Utvikling
Kontaktperson: Svein Frydenlund: Svein.Frydenlund@hamar.kommune.no

Til tross for store offentlige investeringer de senere årene sliter fremdeles Hamar sentrum med sentrumsdød og stagnasjon. Hub Hamar skal være en inkluderende møteplass i et tomt lokale i sentrum av Hamar. Tiltaket er rettet mot ungdom under 30 år som opplever utenforskap, og er fundert på en bred samarbeidsplattform med blant annet Hamarregionen Utvikling, NAV Hamar, Frelsesarmeen, Hamar kommune og Fretex i tillegg til Høgskolen, kulturhuset og næringsliv. I tillegg til at kommunen legger ungdomskontakten og aktivitetskonsulenten til Hub Hamar, skal møteplassen romme aktiviteter som kafedrift, arbeidstrening, matsentral, utvikling av sosialt entreprenørskap, sykkelutleie, debatter mm.

Utvalgets begrunnelse
Hamar kommune har vedtatt en plan om revitalisering av sentrum, og jobber strategisk mot dette. Hub Hamar skal etableres i et tomt lokale i sentrum av Hamar og vil være et viktig grep inn i de overordnede sentrumsplanene i kommunen. Den store mengden aktiviteter i dette prosjektet vil 9sannsynligvis ikke kunne realiseres på samme tid, men det er positivt at prosjektet gir rom for eksperimentering for å se hva som fungerer og ikke. Prosjektet har en interessant kobling mot sosialt entreprenørskap gjennom blant annet finansielle støttepakker, og huben har en tydelig målgruppe i ungdommen, samtidig som den også vil inkludere andre målgrupper. 

Les også: DOGA deler ut midler til prosjekter som skal fylle tomme lokaler her.

Tromsø kommune har mottatt midler til tre midlertidige aktivitetsprosjekter som retter seg mot tre grupper som mangler plass i sentrum, barn, ungdom og innvandrere. Foto: Tromsø kommune

Arendal folkeverksted – 400 000 kroner

Ansvarlig søker: Arendal kommune
Medsøkere: Med hjertet for Arendal, Arendal By og Arendal Kulturforum
Kontaktperson: Lisbeth Iversen: Lisbeth.Iversen@arendal.kommune.no

Arendal kommune deltar i Levende lokaler-prosjektet som en av tre pilotkommuner, og har valgt å søke støtte til etableringen av et folkeverksted i Torvgata. Folkeverkstedet skal fungere som et urbant grendehus ved å rette seg mot et bredt spekter av innbyggere, og tilby varierte aktiviteter som verksted, markedstesting for gründere, supporterplass for Arendal Fotball, ØIF Håndball og Grane Håndballs Jenteløft, arbeidstrening og kursvirksomhet. Folkeverkstedet er koblet til Arendals frivillighetsnettverk, men vil også trekke inn andre offentlig og private aktører. Det er tenkt at tiltaket på sikt skal være økonomisk bærekraftig gjennom utleie av arealer, kursing, kafedrift mm, og det er også et mål om at aktørene selv skal overta driften av møteplassen.

Utvalgets begrunnelse
Det store antallet aktiviteter tenkt inni dette prosjektet vil sannsynligvis ikke kunne realiseres samtidig, men det er positivt at prosjektet gir rom for utprøving i startfasen. Det er positivt at folkeverkstedet er åpent for alle innbyggere, samtidig som det spisser seg mot aktiviteter for utsatte grupper. Området der tiltaket skal etableres er preget av forfall og tomme lokaler, men flere lokaler i dette området er aktivert gjennom Levende lokaler det siste året, noe som har ført til mer liv i området. Dette øker sannsynligheten for at prosjektet vil kunne lykkes med å bli en etablert møteplass. Det er positivt at kommunen er åpen for nye samarbeid og ønsker å inkludere privat sektor i prosjektet.

Gjennom tilskuddsordningen skal Fredrikstad kommune utforske fremtidens bibliotek i et tomt lokale i sentrum. Bilde er fra prosjektet Bok på Veitvet i Oslo, et annet prosjekt som benytter tomme lokaler til bibliotek. Foto: Bok på Veitvet

Bybiblio-lab – 150 000 kroner

Ansvarlig søker: Kulturetaten, Fredrikstad kommune
Medsøkere:
Bylaboratoriet, Bibliotekssjef og sentrumsleder
Kontaktperson: Bjørn Heidenstrøm: bjhe@fredrikstad.kommune.no

I påvente av videre utredning og forprosjektering av nytt hovedbibliotek, søker Fredrikstad kommune midler til å iverksette piloten «Bybiblio-lab». Tiltaket skal fungere som et sted for uttesting og kunnskapsinnhenting i 3 år og være et tilrettelagt for spontane besøk, teknologi og bøker. Parallelt med Bybiblio-lab skal Fredrikstads prosjekt Bylaboratoriet utviklet videre som møteplass med aktiviteter og innhold koblet til større byplanprosesser, vekt på brukerinvolvering og ideer om byfornyelsen. Bybiblio-lab og Bylaboratoriet har mange fellestrekk, og Fredrikstad ønsker å samlokalisere de to prosjektene i et tomt lokale i sentrumskjernen. 

Utvalgets begrunnelse
Fredrikstad ble nylig kåret til Norges mest attraktive by, mye på grunn av sin helhetlige satsning på sentrum. Dermed ligger alt til rette for en god gjennomføring av dette tiltaket de neste tre årene. Det er positivt at kommunen vil prøve ut ulike metoder og aktiviteter i en lab, før hovedbiblioteket kommer på plass. Dersom Fredrikstad tar sjansen på å tenke utenfor boksen og ikke låser seg til kun å utvikle de mest tradisjonelle aktivitetene, er det gode muligheter for nytenkning rundt bibliotekets rolle i sentrum. Dette vil være interessant også for andre kommuner i Norge, og internasjonalt. Koblingen med bylaboratoriumet er også lovende og tilfører tiltaket en ekstra dimensjon.  

Bylab i Fredrikstad. Foto: Fredrikstad kommune

Tromsøs levende lokaler – 300 000 kroner

Ansvarlig søker: Tromsø kommune
Kontaktperson: Anniken Romuld: anniken.romuld@tromso.kommune.no

Tromsø er en av tre pilotkommuner i Levende lokaler-prosjektet, og har i prosjektperioden valgt å programmere to ledige lokaler i sentrum med ulike innbyggerinitierte aktiviteter. Målet med utprøvingen har vært å lære mer om hvilke grupper som har behov for lokaler i sentrum, og hva slags innhold og program Tromsø sentrum bør legge til rette for i årene som kommer. Kommunen har søkt penger til tre midlertidige aktivitetsprosjekter som retter seg mot tre grupper som mangler sin plass i sentrum, barn, ungdom og innvandrere, og til en byfestival. Aktivitetene skal ta i bruk tomme lokaler, de historiske bykioskene i sentrum og byrommene. Det er et uttalt mål at de midlertidige aktivitetene skal bidra til utviklingen av en permanent møteplass for målgruppene på sikt. 

Utvalgets begrunnelse
I kjølevannet av den sterke veksten i turistnæringen i Tromsø, har det kommet en opphopning av generiske turistbutikker i sentrum. Tiltaket Tromsø søker penger til er et tydelig forsøk på å gi også innbyggerne eierskap til sentrum. Det er positivt å se hvordan Tromsø kommune viderefører innsikt fra foreløpig arbeid i Levende lokaler inn i dette tiltaket. Fokuset på å utforske behovene til tre grupper som mangler rom i sentrum er godt. I tillegg er det interessant å se på hvordan de historiske bykioskene kan brukes på nye måter gjennom tiltakene. Innsikten fra dette vil være overførbar til lignende «forlatte» strukturer i norske bysentrum. Tiltakets midlertidighet fungerer siden det skal benyttes inn i etableringen av en mer permanent sosial møteplass for gruppene på sikt.

Bykiosk i Tromsø i snø.
Bykioskene i Tromsø skal brukes i prosjektet. Foto: Tromsø kommune

Grønlands levende lokale – 300 000 kroner

Ansvarlig søker: Områdeløft Tøyen og Grønland
Medsøkere: Frivillighetskoordinator, Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
Kontaktperson: Sarah Dallas Prosser: sarah.prosser@bgo.oslo.kommune.no

Områdeløftet på Grønland er i oppstarten og ønsker å etablere en møteplass i et tomt lokale på Grønland, rettet mot utsatte grupper og lokale frivillige lag og foreninger. Resultatene fra Bydel Gamle Oslos sosioøkonomiske stedsanalyse viser at det er mye frivillig aktivitet på Grønland som mangler lokaler. Ved å etablere en møteplass i et tomt lokale ønsker områdeløftet å tilby et sted hvor frivilligheten, sosiale entreprenører og andre interesserte i området kan prøve ut ideer, arrangerer aktiviteter, bli kjent etc. Tiltaket skal brukes for å innhente kunnskap til bruk i videre planlegging av områdeløftet.

Utvalgets begrunnelse
Frivillighet Norge har i lang tid pekt på behovet for lokaler til frivillige lag og foreninger, og koblet med behovet for inkluderende møteplasser for alle aktører i området, er dette et spennende prosjekt. Utvalget mener dette prosjektet har et stort potensial i et levekårsutfordret område av hovedstaden. Utvalget ser også at grunnideen i prosjektet Space 4 Change, som skal bevilge støttepakker til ungdom som vil realisere prosjektene sine, vil kunne benyttes inn i dette prosjektet ved at ungdom kan bidra til å utvikle prosjektet. Det er også et pluss at prosjektet går inn i startfasen av et områdeløft, og dermed kan brukes til kunnskapsinnhenting, planlegging og forankring for langsiktige planer. 

Risør skal i gang med et spennende prosjekt som forener sosial møteplass med teknologi. Foto: Risør kommune

Risør – Nytt i gammelt: Hvor mennesker møter teknologi – 200 000 kroner

Ansvarlig søker: Risør kommune
Medsøkere: Risør By AS, Pensjonsistforbundet
Kontaktperson: Sigrid Hellerdal Garthe: Sigrid.Hellerdal.Garthe@risor.kommune.no

Risør kommune søker penger til å etablere et velferdsteknologisenter i et tomt lokale i Risør sentrum, som også skal fungere som en sosial møteplass for eldre, ungdom og innvandrere. Møteplassen skal bli et samlingspunkt for læring, innovasjon og samspill i sentrum. Av samarbeidspartnere i prosjektet nevnes er Risør Pensjonistforening, «Aktiv på dagtid» (i regi av NAV), Frivilligsentralen, Vi over 60 og Sanitetsforeningen. Ved å etablere et velferdsteknologisenter, kan det også skapes arbeidsplasser for unge og på sikt er videregående skole og yrkesvalg rettet mot velferdsteknologi en målgruppe for tiltaket.

Utvalgets begrunnelse
Utvalget vektlegger at prosjektet tenker en mikset målgruppe av eldre, unge og innvandrere og ber om at dette prioriteres. Videre synes utvalget det er interessant at møteplassen skal være en kobler mot teknologiutvikling og innovasjon innenfor omstilling av velferdssektoren. At Risør har ambisjoner om å bli ledende på velferdsteknologi gjør mulighetene for at dette kan bli en inkubator for innovasjon stor. I tildelingen vektlegges den sosiale møteplassen på tvers av generasjoner, da det finnes viktige ressurser og synergieffekter som kan hentes fram i de ulike gruppene gjennom denne typen møteplass og tematisk fokus. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Siri Holmboe Høibo
    Leder for satsingsområde By- og stedsutvikling
    (+47) 934 81 537
    shh@doga.no