Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Stimuleringsordningen

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Gjennom stimuleringsordningen jobber statlige virksomheter for å teste ut nye måter å jobbe på og øke innovasjonskraften. Ordningen ble etablert av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016.  Det er en toårig prøveordning som avsluttes ved utgangen av 2017. 

Offentlig sektor må bli mer brukerorientert. Tiltak må bygge på brukernes situasjon. Da blir tjenestene bedre.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister

Åtte prosjekter er igangsatt

Ordningen har delt ut 10 millioner kroner til åtte prosjekter, som allerede er igangsatt. Alle prosjektene skal utvikle mer brukervennlige og helhetlige tjenester og løse utfordringer av ulik art. Flere av dem tar tak i kompliserte problemstillinger – ofte kalt samfunnsfloker – som gjerne involverer flere offentlige aktører og strekker seg over flere forvaltningsnivåer. Prosjektene er valgt ut med utgangspunkt i kriteriene brukerbehov, samfunnsnytte, gevinstpotensial og lederforankring.

Les mer om de åtte prosjektene her.

Utnytter leverandørmarkedet

For å levere løsninger og sikre at de blir implementert, har stimuleringsordningen en rammeavtale med ti konsortier av leverandører. Sammen tilbyr de kompetanse på tjenestedesign, gevinstrealisering og endringsledelse – et såkalt kompetansetriangel.

Det er også et mål at ordningen skal stimulere til nye erfaringer og kunnskap hos leverandørene. Dette bidrar til å åpne et større marked for leverandørene i offentlig sektor. 

Deling av erfaringer og kunnskap

Det er et mål at hele offentlig sektor skal dra nytte av erfaringene fra stimuleringsordningen som helhet og fra arbeidet med brukersentrert tjenesteutvikling i de enkelte prosjektene. Hvert prosjekt vil dokumentere resultater når prosjektene er avsluttet ved utgangen av 2017.

Difi og DOGA vil dele kunnskap og erfaringer fra arbeidet underveis, gjennom både artikler på nett, sosiale medier, seminarer, konferanser og på andre måter.

Du kan for eksempel kan du høre mer om ett av prosjektene Bedre luftkvalitetsdata på Difis digitaliseringskonferanse 9. juni

Samarbeidet mellom Difi og DOGA

Stimuleringsordningen bidrar også til nye måter å jobbe på for Difi og DOGA, som begge er aktører i regjeringens virkemiddelapprat. Da Difi fikk oppdraget tidlig i 2016 innså de at behov for reell tverrfaglighet var stort, både for å designe selve prøveordningen og for å identifisere og støtte prosjekter. Difi etablerte derfor et partnerskap med DOGA, som har designkompetanse og erfaring fra innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Ved å utnytte ressursene våre på tvers henter vi ut synergier og oppnår bedre resultater.

Tilsammen besitter teamet som jobber med ordningen spisskompetanse innenfor forvaltning, juss, anskaffelser, design og innovasjon, og har i praksis fungert som et innovasjonsteam. Ordningen er utviklet basert på designtenking, og preges av et praktisk, tett og ubyråkratisk samarbeid med vekt på å lære ved å gjøre og eksperimentering, prøving og feiling. 

Teamets rolle er å støtte virksomhetene med å forstå sitt innovasjonspotensial, forankre prosessen og forplikte ledere. Teamet har også bidratt i arbeidet med å beskrive behov og i utlysninger som gjør det mulig for leverandørmarkedet å tilby sine tjenester.

Du kan lese mer om samarbeidet på Difis nettsider i innlegget Samfunnsflokene løser vi kun i fellesskap!

Les mer om Stimuleringsordningen på Difis nettsider.  

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Benedicte Wildhagen
    Seniorrådgiver design
    (+47) 97 69 51 59
    bw@doga.no