Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

StimuLab skal til høsten dele ut 3,8 millioner kroner for å stimulere til innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Vi søker samarbeid med virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene vi samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Hvordan komme med i StimuLab?

StimuLab er ikke en tradisjonell tilskuddsordning med tildeling av midler etter søknad. Vi har en åpen prekvalifisering hvor interesserte virksomheter kan sende inn en kort beskrivelse av utfordringen eller behovet. Basert på denne informasjonen og faste kriterier, velger vi ut noen prosjekter som vi går i videre dialog med. Endelig tildeling av midler bestemmes av vår styringsgruppe.

I tillegg til de økonomiske midlene, som skal brukes til å kjøpe kompetanse i markedet, tilbyr Difi og DOGA gjennom StimuLab tverrfaglig støtte og veiledning.

Kriterier for tildeling

 • Interesserte virksomheter/kommuner må beskrive sin utfordring/problemstilling gjennom å svare på noenspørsmål i dette skjemaet.
 • Prosjektene som skal velges ut må overbevise om brukerbehov, lederforankring, egen ressursinnsats og innovasjonspotensial. Med innovasjonspotensial mener vi blant annet hvor nytt dette er, og om det finnes løsninger på tilsvarende problemstillinger fra før. 
 • For at prosjektet skal gå videre, legger vi også vekt på samfunnsnytte, gevinstpotensial og lærings- og overføringsverdi.
 • Vi vil vi legge spesielt vekt på å støtte virksomheter som har utfordringer med komplekse problemstillinger og som vil kreve samarbeid mellom flere aktører. StimuLab har blant annet som mål å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom to stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.
 • Vi vil også prioritere prosjekter som omhandler nye og uutforskede problemstillinger, for å sikre mest mulig læring og en bredest mulig prosjektportefølje i StimuLab. 
 • Med utgangspunkt i dette, gjør vi en skjønnsmessig vurdering av alle forslagene som kommer inn. Hvis vi har behov for mer informasjon, vil vi ta kontakt.
 • De forslagene som ikke går videre, får beskjed om dette. Noen av forslagene kan bli vurdert som «foreløpige», altså aktuelle på et senere tidspunkt. De vil også få beskjed om dette.
 • De forslagene som svarer best på kriteriene, går vi videre i dialog og har avklaringsmøter med. Sammen med virksomheten(e) bidrar StimuLab til å forstå og tydeliggjøre innovasjonspotensial, og sørger for forankring og forpliktelse til den innovative arbeidsformen vi legger opp til. De prosjektene som ikke i tilstrekkelig grad kan bekrefte dette, vil ikke gå videre fra denne fasen.
 • Endelig tildeling av midler og valg av prosjekter bestemmes av styringsgruppa etter denne fasen.

Hvor mange prosjekter midlene fordeles på er ikke forhåndsbestemt. Våren 2018 støttet vi fire prosjekter med til sammen 6,2 millioner kroner. Det er med andre ord relativt få prosjekter som vil få støtte i denne runden. (Den totale potten for 2018 var på ti millioner kroner). 

Anskaffelsesprosess

Når prosjektene er valgt ut, jobber StimuLab videre sammen med prosjektene med å lage en behovsbeskrivelse som skal danne grunnlaget for en anskaffelse i markedet. I anskaffelsen må leverandørene kunne levere på tjenestedesign som hovedkompetanse, støttet av andre kompetanser som trengs i det enkelte prosjektet. StimuLab veileder prosjektene gjennom anskaffelsesprosessen fram til valg av leverandør. Formalitetene omkring selve anskaffelsen vil bli levert av Difi. Ved kontraktsinngåelse med leverandør overføres det formelle eierskapet til oppdraget og for tjenesteutviklingen til tjenesteeieren/e selv. Nå starter selve utviklingsarbeidet opp. 

Midlene betales ut fra Difi til prosjektene (ved ansvarlig virksomhet) i forbindelse med at anskaffelsen lyses ut. Kontraktsinngåelse mellom virksomheten(e) og leverandør vil sannsynligvis være ved årsskiftet 2018/19.

Innovativ arbeidsform

StimuLab støtter tidligfasearbeidet i utviklingsprosjekter, og virksomhetene vi inngår samarbeid med må våge å tenke nytt om roller, tjenester og systemer. Prosjektene må være åpne og ikke ha bestemt en løsning, og skal jobbe åpent og eksperimenterende. Prosjektene må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller den triple diamanten. Den er testet og utviklet i løpet av prøveperioden.

Siden prosjektene i StimuLab har en åpen og eksperimenterende tilnærming, er det derfor ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Men prosjektene skal resultere i en forankret og forpliktet løsning som enten er implementert eller skal implementeres, eller en plattform for videreutvikling. Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.

Prosjektene vi inngår samarbeid med får:

 • en unik anledning til å forbedre prosesser og tjeneste med utgangspunkt i innbyggerperspektivet, i samarbeid med Difi og DOGA.
 • erfaring med innovativ utviklingsmetodikk (trippel diamant). 
 • midler til kjøp av tjenestedesign og annen kompetanse tilpasset prosjektets behov.
 • hjelp til anskaffelse av riktig kompetanse.
 • teste innovative utviklingsmetoder i offentlig forvaltning.
 • kompetanseheving.
 • bidra med å dele sine erfaringer fra arbeidet i forvaltningen.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Benedicte Wildhagen
  Seniorrådgiver design
  (+47) 976 95 159
  bw@doga.no