Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Folketråkk

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

DOGA har som samfunnsoppdrag å fremme design og arkitektur som metode for å løse viktige samfunnsutfordringer. Folketråkk er et prosjekt som skal bidra til økt medvirkning i planprosesser.

Medvirkning er lovpålagt, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Det er behov for verktøy og metoder for å involvere innbyggerne slik at de i større grad kan delta i utviklingen av våre lokalsamfunn og fysiske omgivelser med virkning for miljø og samfunn.

DOGA søker tre pilotkommuner

DOGA søker tre kommuner som vil utvikle et pilotprosjekt for hvordan innbyggere kan involveres i byutviklingen, og dra nytte av kunnskapen de henter inn direkte i planer og prosjekter.

Prosjektet tar utgangspunkt i en behovs- og mulighetsstudie om hvordan Folketråkk skal utvikles som en tjeneste til bruk i planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Pilotprosjektene skal i første omgang utvikle veilederen og innholdet i Folketråkk-tjenesten. Arbeidet går ut på å teste verktøy, metoder og systemer som kommuner benytter til å informere og involvere sine innbyggere. Målet er å forbedre systemer og om nødvendig lage nye, samt innlemme det i Folketråkk.

Prosjektet vil ha som mål å finne de beste metodene og verktøyene for tidlig og bred medvirkning, og på sikt skape synlige resultater i form av forbedring, endring, fornyelse og formidling av medvirkning og holdninger og kunnskap hos kommunen. Prosjektet er forankret på statlig nivå, og vi samarbeider med aktører fra både forskning, utdanning og næringsliv.

Her kan du søke om å bli pilotkommune

For å kunne være en pilotkommune og samarbeidspartner med DOGA, må man oppfylle noen konkrete forventninger og krav.

Overordnede krav til pilotkommunene

Pilotkommunene skal løftes frem i nasjonal sammenheng som et forbilde på hvordan man kan jobbe med medvirkning med innbyggerne, egen kommune, politikere, utbyggere og andre aktører. Kommunen må derfor være generelt motivert for å arbeide med problemstillingen «Medvirkning gjennom Folketråkk» sammen med DOGA, og sette av nok ressurser til dette arbeidet.

DOGA skal velge tre kommuner til å delta i testing og utvikling av Folketråkk-prosjektet. Pilotkommunene skal jobbe i tverrfaglig team bestående av ansatte i din kommune, eksterne (forslagsstiller, utbygger eller liknende) og aktuelle innbyggere i et konkret prosjekt eller plan. Det blir fellessamlinger på DOGA i løpet av høsten 2017 og våren 2018. Mellom samlingene forventes det at kommunene jobber med prosjektene eller planene på egenhånd med veiledning fra DOGA.

Samarbeid med DOGA vil være nyttig i form av å bedre planleggingsprosessene i kommunen, samt styrke kommunens arbeid knyttet til medvirkning. Det vil være økt fokus og flere ressurser som ser på kommunens problemstillinger i ett år fra flere perspektiver:

 • forskningsperspektiv (i samarbeid med NIBR)
 • studentperspektiv (i samarbeid med NMBU)
 • designperspektiv (i samarbeid med tjenestedesignere og eksterne konsulenter) og
 • arkitektur- og planleggingsperspektiv (i samarbeid med DOGA).

Kommunens forpliktelser

Kommunen forplikter seg til følgende.

 • Opprette en tverrfaglig prosjektgruppe som består av representanter fra ulike sektorer i kommunen, for eksempel: plan/bygg/kart, sosiale tjenester/bolig/utdanning/helse/inkludering, kultur/idrett, vei/park/friluft samt med eksterne samarbeidsparter (forslagsstiller, utbyggere, innbyggerrepresentanter med flere.)
 • Opprette en 50 % prosjektlederstilling (fortrinnsvis fra kommunen) som er kontaktpersonen til DOGA
 • Delta på alle samlinger på DOGA (Inntil fire dagsamlinger før jul, flere til våren)
 • Forankre prosjektet i politisk og administrativ ledelse i kommunen
 • Gjennomføre minst ett konkret tiltak/vedtak/prosjekt/implementering av kunnskapsinnhenting
 • Ta i bruk innspill fra DOGA og implementere i konkrete planer og prosjekter
 • Være behjelpelig for DOGA i 2017-18 når det gjelder informasjonsdeling til prosjektgruppen
 • Bidra til å skape lokal debatt om tematikken og å formidle resultatene fra prosjektet til andre kommuner
 • Levere enkel prosjektplan, midtveisrapport og sluttrapport samt presentere funn knyttet til milepæler på DOGA-samlinger
 • Generell kompetanse og interesse for medvirkning
 • Kompetanse på IKT/GIS og kommunikasjon
 • Dekke kostnader til reise/overnatting i forbindelse med samlinger

DOGAs forpliktelser

DOGA forplikter seg til følgende:

 • Være prosjektleder for det nasjonale prosjektet Folketråkk
 • Faglig rådgivning og støtte på medvirkning i relevante prosjekter og tiltak kommunen ønsker i løpet av 2017-18 (omfang avtales i samarbeidsavtale)
 • Skape økt oppmerksomhet rundt kommunen nasjonalt og lokalt (media, fagmiljø, departementer)
 • Bidra til at kommunen får bedre og mer effektive planprosesser
 • Bidra til å øke kompetansen på medvirkning i planlegging med metoder i kommunen
 • Bidra til å øke kunnskapen om ulike gruppers behov i by- og stedsutvikling
 • Bidra til å øke kunnskap om bruk av ulike verktøy for å bedre offentlige uterom, samt skape nye og bedre verktøy i samfunns- og arealplanlegging
 • Bidra til å skape lokal diskusjon rundt medvirkning i by- og stedsutvikling / planlegging.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke følger midler ved deltakelse i pilotprosjektet. 

Søknadsfrist og viktige datoer

Søknadsfrist for å bli vurdert som pilotkommune er 25. august 2017.

DOGA behandler søknadene. Et utvalg kommuner inviteres til intervju på DOGA i uke 36, før tre kommuner velges av styringsgruppen i uke 37, innen 15. september.

Planlagt oppstartsmøte med kommunene er 22. september i Oslo. 

Mer om Folketråkk

Her kan du lese mer om Folketråkk og se video fra seminar.

Ønsker du informasjon på engelsk kan du ta kontakt med Ingvil Aarholt Hegna på (+47) 98 83 97 75 eller iah@doga.no

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Ingvil Aarholt Hegna
  Seniorrådgiver arkitektur
  (+47) 98 83 97 75
  iah@doga.no