Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Klima og miljø

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Overvåkingsteknologien til Biota Guard baserer seg på en kombinasjon av biologiske, kjemiske og fysiske sensorer. For eksempel bruker de instrumenterte blåskjell, som filtrerer over 100 liter vann i døgnet, og responderer på de minste miljøforandringer. Derfor egner de seg godt til å overvåke forurensing i havet. All miljødata fra blåskjellene sammenlignes i en kraftig sanntidsanalysemotor.

Utfordring

Biota Guard henter ut store og komplekse mengder data om miljøforandringer i havet. Samtidig har de mange forskjellige brukere med ulike behov, som for eksempel oljeselskaper eller myndighetenes kontrollorgan for miljøbelastning. Biota Guards største utfordring var derfor å gjøre informasjonen relevant og lett oppfattelig for flere brukere på en gang.

I idéfasen ble det lagt vekt på hvordan informasjonen skulle grupperes, og hvilken informasjon som hørte til hvilket nivå. Resultatet er en skisse på et konsept om hvordan en brukersentrert tjeneste kan se ut.

Prosess

Et DIP-prosjekt forutsetter at brukerne er involvert, og at designere er med fra start. Det første Biota Guard gjorde var å kartlegge de viktigste interessentene som skulle intervjues av designere. De lagde omfattende intervjuguider for å få innsikt i behov og arbeidsform.

Ut i fra denne innsikten avdekket de følgende behov:
1. Visuelle framstillinger - for eksempel kart.
2. Fleksible løsninger hvor man kan velge mellom forskjellige pakketjenester.
3. Informasjon på detaljnivå.
4. Sanntidsdata er fordelaktig ved uhell.

Biota guard har idémyldring
Samtlige ansatte hos Biota Guard i Stavanger samlet seg til en workshop, hvor målet var å kartlegge interessenter, velge ut hvem designerne skulle møte og hvordan brukerintervjuene best kunne gjennomføres.

Biota Guard har oppnådd uunnværlig informasjon som vil være avgjørende for videre utvikling av tjenester.

Biota Guard

Resultat

DIP-prosjektet førte til at Biota Guard utviklet en prototype på en brukersentrert tjeneste. Prototypen har tre ulike informasjonsnivåer hvor det første dekker et større geografisk område, det andre går på spesifikke oljeplattformer, og det tredje gir miljødata per sensorenhet.

Tilbakemeldinger fra prototypen og den mest sentrale innsikten vil gi grunnlag for å utvikle den endelige løsningen. Alt i alt har DIP-prosjektet bidratt til at Biota Guard fikk utforske et fagområde de ellers ikke har hatt ressurser til. Biota Guard har oppnådd uunnværlig informasjon som vil være avgjørende for videre utvikling av tjenester. Nå har Biota Guard klare prinsipper og en tydelig struktur for å skape en brukervennlig og attraktiv løsning.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Anne Elisabeth Bull
    Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
    (+47) 906 19 519
    aeb@doga.no