Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

Du kan søke om DIP-midler fra og med mars 2020. Søknadsfrist er i 1. juni 2020 og tildelingen skjer i august.

Politikere og samfunnstopper snakker om omstilling, grønt skifte, ny kunnskap og hva vi skal leve av etter oljen. Men hvordan skal vi gjøre det i praksis? Gode ideer vokser ikke på trær og innovasjon kommer ikke av seg selv. Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir DOGA økonomisk støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess.  

Forutsetningene er at brukerne involveres og at designere er med helt fra starten av.

Disse kan få støtte

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Enkeltpersonforetak kan ikke søke om støtte. Søknader fra bedrifter som ikke tidligere har mottatt DIP-støtte vil bli prioritert.

Utenlandske samarbeidspartnere, for eksempel kompetansesentre, designbyråer og liknende kan gjerne inngå i prosjektet. Det avgjørende er at prosjektet bidrar til å fremme designdrevet innovasjon i Norge.

Dersom søknaden bygger på et samarbeidsprosjekt mellom flere foretak skal prosjektansvarlig og prosjektets samarbeidspartnere angi hvordan prosjektutgiftene skal fordeles mellom partnerne. En samarbeidsavtale må omfatte minst to organisasjoner som samarbeider om prosjektets utforming, bidrar til gjennomføringen uten innbyrdes fakturering, samt deler risiko og utbytte av prosjektet.

Kveiteslakting
Sogn Aqua mottok DIP-midler i 2011 for utvikle en bærekraftig slakteprosess for kveiteoppdrett.
Foto: Arve Ullebøe

Støttebeløp

Søknadsbeløpet må være over 100 000 kroner for at prosjektet skal bli vurdert. Virksomheter kan motta inntil 50 prosent av totalkostnadene til DIP-prosjektet.

Eksempel: Hvis du som bedrift får tilbud om 50 % støtte til et prosjekt med et totalbudsjett på 400.000 kroner vil du kunne motta inntil 200 000 kroner i støtte. Dette kan benyttes helt eller delvis som betaling for brukerundersøkelser eller for innleide tjenester fra designer eller designbyrå. Gjennomsnittlig støttebeløp de senere årene har vært cirka 450.000 kroner.

Egenfinansiering

Som en del av ditt eget økonomiske bidrag kan du inkludere lønnskostnader for egne ansatte som er involvert i prosjektet. Her kan du lese mer om finansierings- og kostnadsbudsjett .

Mennesker i trapp. To står og snakker og en går oppover i trappa. I bakgrunnen ser du ut gjennom et vindu. Høstfarger
DIP-mottakere kommer til DOGA for å få inspirasjon og utveksle meninger med andre mottakere.

Kontakt med designmiljøet

Rådgiverne i DOGA kan hjelpe deg med å finne et utvalg designbyråer tilpasset ditt prosjekts særpreg og din geografiske lokalisering.

Utbetaling av støtten

To tredjedeler av bevilgningen utbetales forskuddsvis og en tredjedel utbetales etter at sluttrapporter er levert og godkjent. Prosjektet må følge budsjetter og prosjektbeskrivelse oppgitt i søknaden, ellers kan midlene trekkes tilbake.

Gjennomføring

Prosjektet kan starte så snart støtte er innvilget, men må avsluttes innen utgangen av det påfølgende året. Dette inkluderer innlevering av sluttrapport.

Søknadsfrist

DIP-midlene utlyses en gang i året. Søknadsperioden er fra mars til  søknadsfristen 1. juni, og tildeling av DIP-midler skjer i slutten av august.

Short Sea Pioneer ble til gjennom en designdrevet innovasjonsprosess ledet av NCE Maritime CleanTech. Illustrasjon: Eker Sandvik (Storm Industrial Design)

Gode tips til søknaden?

Det aller viktigste å huske på når du skriver søknaden din er å:

  • Formulere en tydelig problemstilling
  • Gi en god beskrivelse av brukerundersøkelsene
  • Vær tydelig på hva designerne skal bidra med
  • Ha en klar plan for hvordan resultatene fra idéfasen skal føres videre

Tildelingskriterier

Les mer gjeldende tildelingskriterier her.

Kostnads- og finansieringsbudsjett

Kostnadsbudsjettet er vesentlig for søknaden. Les mer om hvordan du fyller ut budsjett og søknadsbeløp her.

Aksept

Du vil motta et bevilgningsbrev signert Norges forskningsråd og DOGA. Brevet inneholder opplysninger om beløp, bevilgingsperiode, betingelser for utbetaling, krav til rapporter og revisjon.

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere i prosjektet skal skrive under på bevilgningsbrevet før det sendes tilbake til DOGA. Vær oppmerksom på at brevet skal være mottatt hos DOGA innen fristen angitt i brevet. Dersom du ikke overholder fristen, kan du miste støtten.

Utbetalinger administreres av Norges forskningsråd, som også har det formelle ansvaret for å godkjenne alle søknader etter anbefalinger fra programstyret.

Sluttrapport

Prosjektansvarlig sender inn sluttrapport. Retningslinjer for rapportering og frister for innsendelse blir gitt i bevilgningsbrevet

Purke med mange grisunger som dier henne
Norsvin fikk tildelt DIP-midler i 2016.

Klage

Avslåtte søknader kan dessverre ikke påklages.

Utvikling og implementering av idékonseptet etter at DIP-prosjektet er avsluttet

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har støtteordninger det kan være aktuelt å søke på etter at DIP-prosjektet er avsluttet. Les mer om Skattefunn.

 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: