Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Byen som innovasjonsplattform

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Byenes rolle som plattformer for innovasjon og som drivere for økonomisk, sosial og miljømessig verdiskaping anerkjennes i stadig større grad.

– Mangfoldet av mennesker med ulik kulturell bakgrunn, kompetanse og økonomi, og byenes mange ulike fysiske rom, gir helt unike forutsetninger for innovasjon og utforskning av løsninger. Det kan være alt fra ny teknologi, nye tjenester og nye måter å bruke byen på, forklarer Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur på DOGA.

For å finne ut mer om sammenhengen mellom innovasjon og byutvikling, starter nå DOGA prosjektet Byen som innovasjonsplattform. Målet med prosjektet er å komme frem til konkrete tiltak, metoder og prosesser som eiendomsutviklere, kommuneplanleggere og andre aktører kan ta i bruk for å skape enda bedre byer og steder.   

– Mangfoldet av mennesker og byenes mange ulike fysiske rom gir unike forutsetninger for innovasjon og utforskning av løsninger.

Tor Inge Hjemdal

direktør arkitektur

Tre tilnærminger til innovasjon og byutvikling

– Byutvikling og innovasjon er et stort felt med mange mulige tilnærminger. Derfor har det vært nødvendig å avgrense prosjektet. Vi har valgt å fokusere på noen temaer som på mange måter er viktige trender akkurat nå: Entreprenørskap, samskaping og smart infrastruktur. Disse temaene løfter fram viktige problemstillinger knyttet til strategisk utvikling av byene våre, forklarer Karoline Birkeli-Gauss, rådgiver for arkitektur på DOGA og prosjektleder for Byen som innovasjonsplattform. 

Gjennom prosjektet vil DOGA avdekke både fallgruver og muligheter knyttet til entreprenørskap, samskaping og smart infrastruktur. Men hva betyr egentlig disse begrepene? 

Entreprenørskap

En vanlig tilnærming til innovasjon og byutvikling, er å tenke at ved å styrke byers tiltrekningskraft, vil byene tiltrekke seg entreprenører som igjen vil bidra med innovasjon.

– Entreprenørskap er interessant på flere måter. Det er interessant å utforske hvordan byene skal være attraktive for at entreprenører skal etablere seg der. Men det er også interessant å se på hvordan entreprenørene selv bidrar til byutvikling og verdiskaping på et sted. Et eksempel på dette finner vi på Tøyen med initiativet Tøyen start-up village. Her prøver de bevisst å bruke entreprenører som en motor i byutviklingen, forteller Birkeli-Gauss. 

Smart infrastruktur

Smart infrastruktur handler blant annet om å effektivisere og digitalisere tjenester og tilbud i byen.

 Vi ønsker å utforske hva slags endringer vi står overfor blant annet når det gjelder transport og ulike delingsfunksjoner. Det kan være selvkjørende biler, mobile kontorer og pakkelevering ved droner, for å nevne noe. Vi vil prøve å se for oss de mulige fysiske konsekvensene av en slik utvikling, sier Birkeli-Gauss.  

Samskaping

En tredje måte å fremme innovasjon på er å koble ulike mennesker som kan komme opp med de gode ideene.

– Det blir mer og viktig fremover å finne gode måter å samarbeide på, på tvers av næringer, interessefelt og sektorer. Hvorfor er det viktig? Jo, for å fart på utviklingen, tenke nye tanker og finne nye løsninger. Urban Living Lab er en metode for å få til nettopp dette i byutviklingssammenheng, forteller Birkeli-Gauss.

Urban Living Lab

Urban Living Lab (ULL) er en metode som tilrettelegger for økt innovasjon i byene gjennom eksperimenter og uttesting av tverrfaglige samarbeid mellom offentlige og private aktører, akademia, innbyggere og entreprenører.

– I dette prosjektet skal vi se alt dette i sammenheng, tenke helhetlig og samarbeide og planlegge på tvers av fag, sektorer og aktører. Målet er å bidra med kunnskap som kan gi nye muligheter for bruk av byen og som kan gjøre byene mer bærekraftige – både økonomisk, miljømessig og sosialt, konkludererTor Inge Hjemdal.

Prosjektet Byen som innovasjonsplattform lanseres på DOGA mandag 13. mars sammen med en rapport om hvordan metoden Urban Living Lab har blitt brukt i Norge og andre europeiske land.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: